Hece Ölçüsü

'Türkçe-Edebiyat' forumunda bushoo* tarafından 21 Eki 2012 tarihinde açılan konu

 1. bushoo*

  bushoo* New Member

  HECE ÖLÇÜSÜ

  1. Şiirde mısralar arası hece sayısı eşitliğine dayanır.

  2. Türkçe kelimelerde hemen hemen bütün heceler eş değerde söylenir. Hecelerde kalınlık, incelik, uzunluk, kısalık farkı gözetilmez. Bu bakımdan hece ölçüsü Türk dilinin yapısına da en uygun ölçüdür.

  3. Milli ölçümüzdür.

  4. Hece ölçüsüne parmak hesabı da denilir.

  5. Hece ölçüsü, Türk edebiyatının başlangıcından bu yana kullanılmıştır. İslamiyetten sonra Divan edebiyatında aruz ölçüsü kullanılırken, Halk edebiyatında hece ölçüsü kullanılmaya devam etmiştir. .

  6. Hece ölçüsünün "hece sayısı" ve "duraklar" olmak üzere iki temel özelliği vardır.
  a. Hece Sayısı

  Hece ölçüsüyle yazılmış bir şiirin bütün mısralarında eşit sayıda bulunur. Hece sayısı aynı zamanda o şiirin kalıbı demektir.

  Bu va tan top ra ğın ka ra bağ rın da ->11 hece
  Sı ra dağ lar gi bi du ran la rın dır ->11 hece
  Bir ta rih bo yun ca o nun uğ run da ->11 hece
  Ken di ni ta ri he ve ren le rin dir ->11 hece

  Bu dörtlükteki bütün dizeler 11 heceden oluşmaktadır. Dolayısıyla bu şiir Hece ölçüsünün 11'li kalıbıyla yazılmıştır.

  Bu da ğı a şam de dim
  A şam do la şam de dim
  Bir ha yır sız yâr i çin
  Her ke se pa şam de dim

  Bu dörtlük 7'li hece kalıbıyla yazılmıştır.

  Baş ka sa nat bil me yiz, kar şı mız da du rur ken
  Söy len me miş bir ma sal gi bi A na do lu'muz

  Bu şiir Hece Ölçüsünün 14'lü kalıbıyla yazılmıştır.
  b. Durak

  Hece ölçüsüyle yazılan şiirlerde, ahengi artırmak amacıyla mısralar belli yerlerinden ayrılır. Bu ayrım yerlerine durak (durgunlanma) denir.

  1. Durak, ahenk sağlayan bir çeşit ses kesimidir.

  2. Sözün gidişi zorlanmadan şiir okuyucusuna bir nefes payı bırakılmıştır.

  3. Duraklarda kelimelerden ortalarından bölünemez. İyi bir durakta kelime mutlaka bitmiştir.

  Not: Bir şiirde, bütün dizelerin durakları aynı olabileceği gibi, belli dizelerde farklı duraklar da kullanılabilir. Bir şiirin her dizesinde farklı duraklar kullanılmışsa, o şiir duraksız kabul edilir.

  4. Hece ölçüsünde ikili, üçlü, dörtlü, beşli, altılı duraklar kullanılmıştır.

  Kalıplar:
  1. Hece ölçüsüyle yazılmış bir şiirde, bir mısradaki hece sayısı o şiirin kalıbıdır.

  2. Hece ölçüsünde "ikili" den "yirmili" ye kadar kalıp vardır.

  3. Türk şiirinde en çok kullanılan kalıplar yedili, sekizli, onbirli, ondörtlü kalıplardır.

  Yedili kalıp:

  Giderim-/yolum yaya 3+4=7'li hece ölçüsü
  Cemâlin-/benzer aya
  Eridim-/hayal oldum
  Günleri-/saya saya

  Sekizli kalıp:

  Gel dilberim-/kan eyleme 4+4=8'li hece ölçüsü
  Seni kandan-/ sakınırım
  Doğan aydan / esen yelden
  Seni gülden / sakınırım (Âşık Ömer)

  Hece ölçüsünün on birli kalıbı:

  İptida Bağdad'a / sefer olanda 6+5=11'li hece ölçüsü
  Atladı hendeği / geçti Genç Osman
  Vuruldu sancaktar / kaptı sancağı
  İletti, bedene / dikti Genç Osman ( Kayıkçı Kul Mustafa )

  Hece ölçüsünün on dörtlü kalıbı:

  Başka sanat bilmeyiz / karşımızda dururken 7+7=14'lü hece ölçüsü.
  Söylenmemiş bir masal / gibi Anadolu'muz
  Arkadaş, biz bu yolda/ türküler tuttururken
  Sana uğurlar olsun / ayrılıyor yolumuz ( Faruk Nafiz Çamlıbel)

  Duraksız şiir: (Hece ölçüsünün on birli kalıbı):

  Bir düşünsen, yarıyı geçti ömrüm 11
  Gençlik böyledir işte, gelir gider; 11
  Ve kırılır sonra kolun kanadın; 11
  Koşarsın pencereden pencereye 11 (Cahit Sıtkı Tarancı)

  Yukarıdaki dörtlüğü oluşturan bütün dizelerdeki hece sayısı 11'dir. Fakat bütün dizelerde duraklar aynı yerde değildir. Kelimeler ortadan bölünemeyeceğine göre bu dörtlüğü duraksız kâbul etmek zorundayız. Bu durumda yukarıdaki şiir hece ölçüsünün 11'li kalıbıyla ve duraksız olarak yazılmıştır diyebiliriz.

  Kaynak: turkceciler.com
   

Bu Sayfayı Paylaş