Hukuk Sözlüğü

'Hukuk' forumunda sha. tarafından 19 Eki 2009 tarihinde açılan konu

Konu etiketleri:
 1. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  abideler ve asar-ı atika: anıt ve abideler

  abluka: bir devletin dışarı ile olan ilişkilerini zor kullanarak kesmek

  acele itiraz: verilen kararın tefhim yada tebliğinden itibaren belirli bir süre içerisinde ( genellikle bir hafta ) yapılması gereken, kanunda açıkça sayılan itiraz türüdür. itiraz üzerine kararı veren makam değil itiraz mercii bir karar verir. (CMUK. 304)

  acenta: ticari mümessil ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir bölge içinde daimi bir suretle ticari bir işletmeyi ilgilendiren akidlerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edinen kimse (TTK 116 vd.)

  acir: kiraya veren kimse

  aciz: bir şahsın borçlarını ödeyemeyecek durumda bulunması

  aciz vesikası: alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen vesika (İİK 143)

  açık artırma: bir malın, teklif veren kişiler arasında en yüksek bedeli öneren kimseye satılmasını sağlayan satış biçimi.

  ada: çevresi yollarla sınırlandırılmış bulunan, çeşitli parselleri kapsayan arsa parçası.

  adâd: adetler; sayılar

  adalet: haklılık; hakka uygunluk

  adem-i ifâ: yapmamak; yerine getirmemek; borcu ödememek

  adem-i iştirak: katılmamak

  adem-i selahiyet: yetkisizlik

  adem-i vüsuk: gercek olmamak

  adi kira: kiraya verenin, belli bir ücret karşılığında bir şeyin kullanılmasını kiracıya bıraktığı sözleşme.

  adi şirket: iki veya daha çok kimsenin, ortak bir amaca ulaşmak için emeklerini ve mallarını birleştirmeyi kabul ettikleri sözleşme ile kurulan ortaklık.

  adlî kaza: cezai, hukuki, ticari, nizalı, nizasız yargı

  adlî müzaharet: adli yardım

  ağlep: kuvvetli; büyük

  ahar: başkası; üçüncü kişi; yabancı

  ahde vefa: söze bağlılık, sözleşmeye bağlılık

  âhir: son; sondaki; en son; en sondaki

  ahit : söz verme

  ahkam: hükümler

  ahkâmı huzuriyye: hakim önünde yargılanmayla ilgili yöntem hükümleri

  ahkâmı mahsusa: özel hükümler

  ahkâmı müteferia: ayrıntılı hükümler

  ahkâmı mütehalife: aykırı değişik hükümler

  ahvâl: durumlar; haller; vaziyetler

  ahz: almak

  aile hukuku: Aile ilişkilerini düzeneleyen hukuk kurallarıdır.

  aile şirketi: bir ailenin bireylerinden oluşan ortaklık.

  aile yurdu: bir kimsenin, ailenin gereksiniminden büyük olmamak ve bizzat kendisinin veya ailesinin işletmesi ya da oturması koşuluyla, aile bireylerinin geçimi ve oturmasını sağlamak amacıyla ayırdığı taşınmaz ve ekleri.

  akar: taşınmaz mal; kiraya verilen ve gelir sağlayan şeyler

  akarâtı mevkufe: vakfedilmiş, gelir getiren mallar

  akdetmek: sözleşmek; kararlaştırmak; düzenlemek; bağlamak

  akd-i mebhusünanh: sözü geçen akit, anlaşma, sözleşme

  akd-i mezbur: sözü geçen akit, anlaşma, sözleşme

  akd-i muvazaa: karşılıklı ödün verilerek yapılan akit, anlaşma, sözleşme

  akd-i sahih: geçerli, doğru, kusursuz akit, anlaşma, sözleşme

  âkideyn:her akitte akdi yapan iki taraf

  âkidîn: sözleşenler; sözleşme yapanlar

  âkit: bir işi karşılıklı olarak kararlaştırıp üstlerine alan taraflardan her biri; sözleşme veya mukavele yapan

  alâhilâf'ül-kanun: kanun hilafına; yasaya aykırı olarak

  alâkadar: ilgili; ilişkili

  alât: aletler; araçlar

  aledderecat: sırasıyla; derecesine göre

  alelhesap: hesaplaşmak üzere; hesaba sayarak; sayışılmak üzere; doğan kârdan bir bölümünün ileride tamamı üzerinde hesaplatılmak üzere önceden ödenmesi

  ale-l-ıtlak: genel olarak; rasgele; bir sınır ile bağlı olmayarak

  ale-l-umûm: genel olarak; umumi bir biçimde; bütün

  alelusul: usulüne uygun;

  aleniyet: açıklık

  alettakrib: takriben; yaklaşık olarak

  amade: bir işi yapmaya hazır; hazırlanmış

  amel: iş; edim; fiil

  amele: işçi; emekçi, ırgat

  amelî: işe dayanan; iş üstünde; tatbikî; pratik; uygulamalı

  amenajman:doğal kaynakların işletilmesi

  âmil: yapan; etken; etmen; sebep; faktör

  âmir: emreden; buyuran; bir memurun vazife bakımından büyüğü; bir fiili yapmaya veya yapmamaya zorlayan, buna gücü yeten

  âmm:genel; umumi; herkese ait

  amme :kamu

  âmme hükmî şahsiyeti: kamu tüzel kişiliği

  amme intizamı : kamu düzeni

  anagayrimenkul: Kat mülkiyetine konu olan taşınmazın bütünü.

  anayapı: Kat mülkiyetine konu olan taşınmazın esas yapı kısmı.

  angaje: sözle veya yazılı olarak bağlanan; bağımlı

  ânif'ül-beyan: az önce beyan olunan, bildirilen

  anmuhakemetin: muhakeme yaparak; yargılama yoluyla

  antrepo: gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu, korunduğu yer; ardiye; ambar

  âra: reyler; oylar

  arazi mahlule: mutasarrıfın mirasçı bırakmadan ölümü ile mahlûl olan arazi-i emiriyye

  arazi-i emiriyye: beytülmâle ait olarak devlet tarafından kişilere dağıtılan yerler, topraklar; beylik arazi

  arâzi-i haraciyye: haraca bağlı arazi;

  arâzi-i memlûke: mülk; timar toprağı; mülkiyet yolu ile tasarruf olunan yerler

  arâzi-i metrûke: halkın gereksinimi ve kullanımı için terk edilen arazi

  arâzi-i mevât: hiç kimsenin tasarrufu altında olmayan ve halka terk ve tahsis edilmemiş bulunan,yüksek sesli bir kimsenin sesi işitilmeyecek derecede köy ve kasabalar gibi yerlerden uzak bulunan kıraç, taşlık, pırnallık gibi yerler

  arazi-i mevkufe: geliri belirli bir konuya tahsis olunan yer; vakıf olunmuş arazi

  arazi-i miriye: devlete ait arazi

  arâzi-i öşriye: ürününden onda bir Devlet payı alınan ve üzerinde her türlü mülkiyet tasarrufları bulunan arazi

  âri: boş; çıplak; soyut; arınmış; yüksüz

  âriyet: ödünç; eğreti; ödünç sözleşmesi

  arîz ve amîk: genişlik ve derinliğine; enine boyuna;

  arz: sunma; gösterme; bildirme; önüne koyma; anlatma (bir büyüğe)

  arsa payı: Kat mülkiyetinde arsanın, kanunda belirtilen esasa göre bağımsız bölümlere ayrılan ortak mülkiyet payı.

  arsa: Belediye sınırları içinde, belediye tarafından parsellenerek üzerine inşaat yapmak için ayrılan arazi parçası.

  arzuhal: dilekçe

  asgarî: en az; en aşağı; en azından; en düşük; en küçük

  ashab-ı intikal: verasetin geçişinde hak sahipleri

  asrî: zamana uygun; çağdaş; modern

  ateh: bunama; bunaklık

  atıf: yollama; yöneltme; yükleme; bağlama; eğme; meylettirme; ilişkili bulma

  âtî: gelecek; gelen (kişi veya şey); gelecek zaman; istikbal

  avans: alacağına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme; öndelik

  avârız: kazalar; belâlar; borçlanma ve hak kazanma yeterliliğini kısan veya yok eden haller

  avdet: dönüş; geri gelme; dönme

  ayn: para dışında, kazanılabilen bütün servet öğeleri

  aynî: mala ilişkin; eşyaya bağlı; malın mülkiyeti ile ilgili; herkese karşı ileri sürülebilen

  ayni haklar: Eşya üzerinde doğrudan doğruya mutlak egemenlik yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklar.

  âzâ: uzuvlar; üyeler; organlar

  âzâde: serbest; hür; özgür

  azamî: en çok; en büyük; en yüksek

  azimet: gidiş; yola çıkma

  azil: Verilen temsil yetkisinin ortadan kaldırılması
  B

  bâ tapu: tapulu; tapu ile tasarruf olunan

  bâ'de'l-isticar: kira sözleşmesinden sonra

  bâ'de'l-istirdad: geri aldıktan sonra

  ba'dehû: daha sonra

  bâb: kapı

  bâdî olmak: sebep olmak

  bağıt: akit

  bağımsız bölüm: Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, ana gayrimenkulun ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya müsait bağımsız mülkiyete konu olabilen bölümleri.

  bâhir: belli; besbelli; açık; apaçık

  bahri: denize ait

  bâ-husus: hele; özellikle; üstelik

  baîd: uzak; ırak

  bâîs olmak: sebep olmak; göndermek; gerektirmek

  baki: sürekli; daimî; artan; kalan; kalımlı; kalıcı; ölümsüz; saklı duran

  bakiye: artan

  bâlâ: yukarı; yüksek; üst; yüce

  bâligân-mâbelâğ: ziyadesiyle; bol bol

  baliğ: eren; varan; bulan; yetişen; toplam; büluğa; ergin;

  bariz: açık; göze çarpan; belirgin

  basiret : doğru görüş; uzağı görüş; önceden görüş; seziş; uyanıklık; anlayış; kavrayış; dikkat; sağgörü

  batıl : doğru ve haklı olmayan; çürük; bozuk; sakat; boş; hukuken geçersiz; dayanaksız; temelsiz; beyhude; hüküm ifade etmeyen

  bayi : bazı maddeleri satma izni olan kimse; satıcı; satış yeri

  becâ : yerine; uygun; bedava; karşılıksız; parasız; emeksiz

  bedâyî : sermayeler; anamallar;

  bedialar: göze güzel görünen şeyler; estetik

  bedel-i misil : emsaline uygun peşin para

  bedihî : açık olan; besbelli; apaçık; akla; kendiliğinden gelen

  bediî: güzellik ölçülerine uyan; güzel; güzellik

  beher: her biri

  belagat:iyi konuşma; sözle inandırma yeteneği; söz sanatlarını inceleyen bilgi dalı

  berât : rütbe, nişan ve imtiyaz verildiğini bildiren ferman

  beraat : aklanma

  berâyı tetkik: inceliyerek

  berhava : havaya gitmiş; kaybolmuş; uçurulmuş; yararsız; boş

  berî-üz-zimme : zimmetten kurtulmuş; aklanmış

  ber-mucib-i talep: talep mucibince; istem gibi

  ber-vech : olduğu gibi; olarak

  ber-vechi peşin: peşin olarak

  ber-vech-i bâlâ : yukarıda olduğu gibi

  beşerî : insanoğlu ile ilgili; insanî; insana mensup

  betekrar : tekraren; tekrarla

  bey ü şira : almak ve satmak

  bey'i bât: kesin satış

  bey'i bi-l vefâ: kararlaştırılan süre içinde satılanı geri almak koşulu ile yapılan satış sözleşmesi

  bey'i mukayaza: malı mal ile değiştirmek; trampa

  bey'i : satım; satma; satış; satılma;

  bey-i sarf: parayı paraya satmak; para bozmak

  beyn: ara

  beyn'en-nâs: halk arasında

  beytülmal : maliye hazinesi

  beyyine : bir olayın veya işlemin doğruluğunu ortaya koyabilmek için hakimi iknaya yönelik yöntem veya her türlü vasıta ; delil, şahit

  beyyine külfeti:mahkemede bir beyan ve iddiayı kanıtlama yükümlülüğü MK 6. madde

  bidâyet : başlama; başlangıç

  bidâyet mahkemesi: ilk mahkeme; davaları birinci derecede gören ve çözümleyen mercii

  bi-eyyi-hâl: herhalde; mutlaka; elbette

  bigüna: herhangi bir

  bi-hakkın: hakkıyle; hakkı olarak, gerçekten; tamamiyle

  bi-haseb-il verase: veraset nedeniyle; verasetten doğma

  bi-hükm'ül-kanun: kanun hükmü gereğince; yasa kuralı ile

  bila: ….sız

  bilâ kayd ü şart: kayıtsız ve şartsız

  bil-ahire: sonra; sonradan

  bilâkis: tersine olarak; tam tersine; aksine; sonunda

  bilâ-müddet: süresiz

  bilâ-sebeb: sebepsiz

  bililtizam: bile bile

  beyanname: Bir makama veya kamuoyuna yapılan açıklama belgesi.

  bilanço: Bir kuruluşun, belli bir tarihte, alacaklı ve borçlu bulunduğu değerleri gösteren özet muhasebe cetveli; işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını gösteren tablo.

  bilâtefrik: tefrik etmeksizin; ayırmaksızın

  bilbeyyine: delil ile; tanık ile; ispat ile

  bil-cümle: bütün; hepsi; tamamı

  bil-farz: tutalım ki; diyelim ki; sayalım ki; söz gelişi

  bilfiil: gerçekten; fiilen; hakiki olarak; iş olarak; iş edinerek

  bilistirdad: geri alarak; geri alınarak

  bilmuvafakat : razı olarak

  bilmüzakere: müzakere ederek; üzerinde görüşüp tartışarak

  bilmüzayede: artırma ile; artırarak

  bi-l-müzayede: müzayede ile

  bi-l-rü'ye: görerek; görülerek

  bî-ma'nâ: manasız; anlamsız

  binâberin: bundan dolayı; bunun üzerine; bu nedenle

  binâen-alâ-zâlik: bundan dolayı; bunun üzerine

  binâen-aleyh: bunun üzerine; dolayısıyla; bundan dolayı

  bi-n-netîce: netice olarak; sonuç olarak

  binniyabe: naip eliyle; vekillik ile; vekaleten

  bîtâp: bitkin; güçsüz; takatsız; yorgun

  bî-taraf: tarafsız

  bitarıkıl'evlâ: evveliyetle; öncelikle

  bi-t-tabi: tabiatiyle; doğal olarak

  bono: Bir kimsenin diğer bir kimseye veya onun emir ve havalesine, belirlenen vadede, belirli bir tutarı ödeme taahhüdünü içeren, özel biçim ve hükümlere tabi ticari senet; emre yazılı senet.

  borç ilişkisi: İki taraf arasında mevcut olup bir şeyin verilmesi,yapılması veya yapılmamasını öngören hukuki bağdır.

  butlan: geçersizlik

  bürûz: belirme; ortaya çıkma
   
 2. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  C

  câmi: cem eden;: içine alan; içinde bulunduran; taşıyan; toplayan

  câmia : topluluk; zümre

  cânî: cinayet işlemiş olan kimse

  canîb-i beytülmal : hazine tarafı

  canîb-i vakıf : vakıf tarafı

  canîp : yön; taraf; cihet; yan

  cari : uygulanan; yürürlükte olan

  cây-i teemmül : etraflıca düşünülmeye değer; düşünülmesi yerinde olur

  cebrî : zorla yapılan; zor kullanarak yaptırılan; zor altında; güç kullanarak

  cebri icra : kendi istekleriyle borçlarını ödemeyen borçluların, borçlarını Devlet kuvveti ile ödemelerinin sağlanması; ilgili icra dairelerinin, (gereğinde) zor kullanarak, borçluyu borcunu ödemeye zorlamaları

  cebri satım: Malikinin isteğine bakılmaksızın, resmi makamlar tarafından yapılan satım

  celesat-ı âti: gelecekteki celseler, oturumlar

  celile: büyük; ulu

  celpname: yargılamada,davacı,davalı,tanık,bilirkişi gibi kimseleri mahkemeye getirtmek için yapılan çağrı

  cemetmek: toplamak; bir araya getirmek

  cemi ezmân: bütün zamanlar; zamanların toplamı

  cereme: başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme; para cezası

  cerh ü iptal: çürütme ve yok sayma; geçersiz hale getirme

  cevâmi': camiler; mescitler; toplanılan yerler

  cevâz: izin; müsaade; caiz olma

  cevâz bahş: izin veren; müsaade eden

  cevher: maya; öz; değerli taş; elmas

  ceza: Suç işleyen kişilerin karşılaşacakları tepkidir,yani kanunun suç işleyen kimseye uygulanmasını öngördüğü müeyyidedir.

  ceza şartı: ceza koşulu; alacaklının zararını karşılama şartı

  cezrî: asıl ile ilgili; kökle ilgili; kökten; temelden

  cibâyet: alma; toplama; vergilerin ve başkaca devlet gelirlerinin tahsili

  cihet: yön; taraf; amaç

  cins tashihi: Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın niteliğinin değiştirilerek kütüğe, başka bir nitelikte tescil edilmesi.

  ciro: Çifte yetki veren havale; ticari senedin, arkasına yazılan yazı veya imza ile başkasına devri.

  cismanî : cisimle, bedenle ilgili; bedensel

  cism-i câmid: cansız cisim

  cürmiyet : suç hali; suçluluk

  cürmü meşhut: suçüstü; göz önünde işlenen suç

  cürüm tasnii : bir kimse hakkında cürüm uydurmak

  cüz: bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri; kısım; parça; bölük

  dâfi: defi'de, savuda bulunan kimse

  Dahiliye Vekâleti: İçişleri Bakanlığı

  dâyin: borç veren; alacaklı

  deâvî: davalar

  def'aten: bir defada; birden

  def'i def: def'e karşı def'; savuya karşı savu

  defaât: kereler; kezler; yollar

  defâtir: defterler; birlikte dikilmiş kağıtlar

  defter-hâne: taşınmaz mallara ilişkin tasarrufların kayıt

  defter-i hakanî: eskiden taşınmaz mala ilişkin tasarruf işlemlerinin kayıt ve tescil edildiği defter

  defter-i hakanî idaresi: eskiden taşınmaz mala ilişkin tasarruf işlemlerinin kayıt ve tescil edildiği daire

  değer baha: bir malın iktisadi duruma göre kıymetini ifade eden fiyat

  delâlet: gösterme; yol gösterme; kılavuzluk; iz; işaret; aracılık

  delâlet-i bil'işare: işaret ederek, hatırlatarak gösterme

  delil: kanıt; tanıt; ipucu

  delil-i celî: aşikar delil; belli, apaçık kanıt

  demirbaş: Bir taşınmazın kiraya verilmesinde kiraya dahil olan, kiralamanın sonunda aynı cins ve değerde iade edilen veya değer eksilmesi kiracı tarafından tazmin edilen eşya

  demokratik devlet: halkın devlet yönetimine katılması esasına dayanan devlettir.

  depozito: Bir sözleşmeden dolayı doğabilecek zararlara karşı verilen teminat; bir taahhüt sırasında yatırılan güvence parası.

  der-akap: hemen; arkasından

  derc etmek: araya sokmak; arasına sıkıştırmak

  derceb etmek: cebe atmak; kendine alıkoymak

  derç: sokma; arasına sıkıştırma; gazeteye yazma; toplama; biriktirme

  der-dest-i rü'yet: dava görülmek üzere ele alınan, eldeki dava

  der-kâr: malum; aşikar; bilinen; belli

  dermeyan etmek: ileri sürmek; öne sürmek; ortaya koymak; anlatmak

  der-piş: en önde; göz önünde bulunan; öngörü

  der-pîş etmek: öngörme; göz önünde bulundurma

  der-uhte: üstüne alma; yüklenme; üstlenme; sağlama

  desise : hile; oyun; entrika

  devair :daireler

  Devlet Şurası: Danıştay

  Devletler Özel Hukuku: Kişilerle devlet arasındaki bağı (tabiyeti), bir ülkede yabancıların sahip olduğu hakları ve çeşitli ülkelerde geçerli olan kanunların çatışması nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözmeyi ve bunun için çeşitli bağlama kuralları getirmeyi konu alan hukuk dalı.

  devremülk hakkı: Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine, bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade etmek üzere, müşterek mülkiyet payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkı.

  deyn: borç

  disiplin cezaları : Belli bir statü içinde bulunan kimselere hizmet ve iç düzenle ilgili kurallara aykırı davranışta bulundukları zaman uygulanan cezalardır.

  Dîvân-ı Muhasebat: Sayıştay

  donatan : gemisini gemi ticaretinde kullanan gemi sahibidir

  dûçâr: tutulmuş; uğramış; yakalanmış

  dûn: aşağı; aşağılık; altta; aşağıda

  dûr: uzak

  düstûr: kanun; kaide; yasa; devlet yasalarını içine alan kitap; genel kural; başyasa; yasalar dergisi

  düzenleme: Bir sözleşmeyi veya işlemi yapan kimsenin iradesini dinledikten sonra, iki tanık önünde ve yöntemine uygun olarak noter tarafından baştan sona kadar yazılarak, ilgililer ve hazır bulunanlar tarafından imzalanıp noter tarafından da onanan senet


  E

  ebniye: binalar; yapılar

  ecnebî: yabancı; bir devlete göre,kendi uyruğunda bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler

  ecr-i müsemmâ: taraflar arasında belirlenen ücret

  ecrimisil: bir malın kullanılmasından doğan yararların para ölçüleriyle takdiri

  eda: edim; borçlanılan şey; borcun konusu

  eda davası: davalının bir iş yapmaya,bir ifada bulunmaya veya bir iş yapmamaya,bir ifada bulunmamaya mahkum edilmesinin istenildiği dava

  edeb: iyi terbiye; naziklik; usluluk

  ef'âl :eylemler; fiiller, işler; ameller

  efrâd: fertler; bireyler

  ehil: ehliyetli; hak sahibi; bir hukuki işlem yapabilme yeteneğine sahip

  ehl-i hibre: bilirkişi

  ehl-i vukûf: bilirkişi

  ekalliyet(akalliyet): azınlık

  ekser: daha ziyade; ençok; çoğu; çoğunca

  ekseriyet: çoğunluk

  ekseriyeti ara : oy çokluğu

  eklenti: Bir konutun veya bir binanın kullanılış amaçlarından herhangi birini tamamlayan ya da kolaylaştıran yapı.


  elfaz: kelimeler; sözler

  elîm: elemli; kederli acılı

  el-yevm: bugün; şimdi; halen

  emlâk-i sirfe: yeri ve üzerinde binalar ve ağaçları mülk olan taşınmaz mallar

  emlak vergisi: Konusu bina ve arazi olup, bu bina veya arazi malikinin, intifa hakkı sahibinin, her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf eden kimsenin, bina ve arazinin değeri esas alınarak kanunda belirtilen oranlara göre ödediği vergi.

  emr-i makzî: hükme bağlanmış iş

  emtea: ticaret konusu her türlü mal

  emval: mallar; mülkler

  emvâli menkule: taşınır mallar;taşınabilir mallar

  enfüsi: öznel; subjektif

  enkaz: bina yıkıntıları; yıkıntı; moloz; eski hayvanların bakiyeleri

  envai mesalih: işlerin çeşitliği

  erbaa: dört

  erbâb: ehil; becerikli; muktedir; yetenekler; sahipler; malikler

  erbâb-ı vukuf: bilirkişiler

  esbab-ı mucibe: gerekçe; gerektirici sebepler

  eshâb: sahipler; bir şeyin malikleri

  esham: pay senedi; hisse senedi

  eslem : en selâmetli; en emin; en doğru; en sağlam

  eşcar : ağaçlar

  esnaf : ister gezici, ister bir dükkan veya bir sokağın belli bir yerinde sabit olsun, iktisadi faaliyeti nakdi sermayeden ziyade bedeni çalışmasına dayanan ve kazancı ancak geçimini sağlamaya yetecek derecede az olan sanat ve ticaret sahipleridir.

  eşhas : şahıslar; kişiler; kimseler

  eşkâl : biçimler; suretler; tarzlar

  evkaf : vakıflar

  evleviyet: tercihli; haydihaydi; öncelikle

  evrâk : yapraklar; kağıtlar; arşiv

  evrâkı müsbite: ispat edici belgeler; tesbit edici yazılar; tapu kütüğünü tamamlayan belgeler

  evsaf: nitelikler

  evsafı mümeyyize: belirgin nitelikler

  evvelâ :birinci olarak; herşeyden önce; ilk önce

  evvelemirde: herşeyden evvel; işin başlangıcında; ilk iş olarak

  ezcümle : özellikle; özet olarak; sözün kısası; toplucası

  ezmân : zamanlar, vakitler; anlar; çağlar
  fâhiş: aşırı; ağır; çok fazla
   
 3. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  F

  fariğ: bir şeyi veya hakkı başkasına devreden; ferağda bulunan; feragat eden; taşınmaz maldaki tasarruf hakkını başkasına bırakan kişi

  farz: zorunlu; baş koşul; boyun borcu; çok gerekli; varsayma

  fâsıl: ayıran; bölen

  fâsıla: aralık; ara

  fasl etme: halletme; neticelendirme

  fehime: anlayış

  fek: kaldırma; bir hukuki sınırlamanın kaldırılması; sona erdirme; bitirme

  fer' î: bağımlı; ekli; eklentili; ikinci derecede olan

  ferâgat: vazgeçme; el çekme; dinlenme

  ferağ: devir; devretme; bir hakkı birine geçirme; mirî veya vakıf arazinin yararlanma hakkının satışı

  ferd: tek; yalnız olan şey; eşi olmayan; tek olan sayı

  fesâd: karıştırıcı; arabozucu; karışıklık; bozukluk; dolan

  fesh: bozma; bozulma; dağılma; dağıtma; kapatma; kaldırma

  fesih: Devam etmekte olan bir hukuki ilişkiyi, tek taraflı olarak ve ileriye dönük olmak üzere sonlandıran bozucu yenilik doğurucu irade beyanı.

  fevkinde: üstünde; aşan

  fıktan: yokluk

  fırka: insan kalabalığı grubu; parti

  fıtrî: tabii; yaradılışındaki; doğasındaki

  fi-i cârî: geçer değer

  fiil ehliyet: Bir kimsenin, kendi eylemleriyle haklar ve yükümlülükler yaratması yeteneği.
  fi-l-vâki

  filhakika: hakikatte; gerçekte; doğrusu

  fuhûş: haddini aşma; kötülük; namusa aykırı hareket

  fuzûlî: boşuna; yersiz; lüzumsuz; haksız; boşboğaz; erkek adı

  fuzûlî işgal: bir taşınmaz malı sahibinin izin ve rızası olmadan ele geçirmek

  fürûht: satma; satım; satış


  G

  gaî (gaiye): gaye, maksat ve netice ile ilgili; amaca ilişkin

  gaip: görünmeyen; hazır olmayan; yitik; yok olan kişi; kaybolan ve kendisinden uzun zaman haber alınamayan kişi

  galle: gelir; hasılat; yarar

  garaz: (garez)gizli düşmanlık; asıl maksat; erek; amaç; hınç

  gars: ağaç dikme

  gasıb: başkasının bir eşya, para yada kıymetli malını elinden veya tasarrufundan zorla haksız yere alan kimse

  gasp :başkasının bir eşya, para yada kıymetli malını elinden veya tasarrufundan zorla ve haksız alınması

  gaybubet: kaybolma; yokluk; göz önünde olmayış; yitiklik

  gayr (gayir): ayrı; başka; özge; artık; diğer; yabancı

  gayrimenkul: Bir yerden bir yere taşınması olanaksız (taşınmaz) mal.

  gayr-i melhûz: beklenmedik; imkansız; olanaksız

  gayr-i mümkün: olanaksız; imkansız

  gayrimenkul mükellefiyet: Bir taşınmaz malikinin, sahip olduğu mülkü nedeniyle ve özellikle o taşınmaz (gayrimenkul) teminat olmak üzere, diğer bir kimse lehine bir şey yapmaya veya vermeye zorunlu tutulması.

  gayrimenkul tellallığı: Taraflar arasında (hiçbirine sürekli olarak bağlı olmaksızın), taşınmaza ilişkin sözleşmelerin (kira, satım vb.) yapılması hususunda ücret karşılığında aracılık etme mesleği; emlakçılık.

  gayrı vazıh: kapalı

  geçici tescil: Halen varolup da uyuşmazlığa neden olan ayni hakların korunması amacıyla tapu kütüğüne yapılan tescil.

  geçit hakkı:Bir taşınmaz üzerinden başka bir taşınmaz malikinin geçebilmesi için kurulan bir ayni hak.

  genel idare: Bütün ülkeyi kapsayan idare olup "merkez teşkilatı" ve "taşra teşkilatı"ndan oluşur.

  genel vekaletname: Bir kimsenin, kendi adına her türlü işi yapması için başka bir kişiye vermiş olduğu vekillik belgesi.

  gerçek kişi: İnsanlar.

  gerçi: gerçekten; vakıa

  gıyâb: hazır ve mevcut olmama; göz önünde bulunmama; uzaklaşma; kaybolma; arka

  girift : dolaşık; karışık; bir birinin içine girgin; tutma; yakalama

  grev: işçilerin aralarında anlaşarak veya bir kurululun kararına uyarak topluca iş bırakmalarıdır.

  gûna (gûne): türlü; gidiş; tarz; yol; sıfat

  güzeran: geçici; geçen


  H

  hacet: gerek; gereklilik

  hâcir: hicret eden; bir yerden başka bir yere göçen; sayıklayan (hasta)

  haciz: Borçlunun, borcunu kendi arzusu ile ödememesi durumunda, alacaklının talebiyle, borçlunun (borca yetecek miktardaki) mal ve haklarına devlet aracılığıyla (icra dairesi tarafından) el konulması.

  hâdis: meydana gelen; çıkan; yeni çıkan

  hafiyyen : gizli olarak; saklı olarak; gizlice

  hafriyat : kazı; kazılar; toprak kazma; toprak çıkarma

  hail : duvar, çit, parmaklık, tahta perde gibi taşınmazları birbirinden ayıran işaret ve engeller

  haiz : sahip; elde bulunduran; taşıyan

  hak: Hukuk düzeni tarafından şahıslara tanınmış olan yetkilerdir

  hakikiye: hakikate mensup; gerçek; sahici; doğru; gerçekten

  hakk: doğruluk ve insaf; bir insana ait olan şey; dava ve iddiada hakikate uygunluk; harcanmış emek; pay; hisse

  hakkaniyet: hak ve adalete uygunluk; doğruluk

  hak ehliyeti: Sağ doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü andan ölüm anına kadar olan dönemde herkesin sahip olduğu medeni haklardan (evlenme, mülk edinme vb.) yararlanma yeteneği.

  hakk-ı mesil: su yolu hakkı

  hakk-ı mürûr: geçit hakkı

  hakk-ı şuf'a: önalım hakkı

  hakk-ı şürb: içme hakkı; sudan yararlanmada sıra hakkı

  haksız fiil: hukuk düzeninin izin vermediği, zarar verici eylemlerdir

  halel: bozma; bozukluk; eksiklik; zarar

  haleldar olmak: bozulmak; çiğnenmek

  hali sabıka irca: eski hale getirme

  halita: karışım

  harâc-ı mukaseme: arâzî-i hâriciyye mahsullerinden onda birden yarısına kadar alınan vergi

  harâc-ı muvazzaf: arâzî-i hâriciyye üzerine yerin tahammülüne göre,maktûiyet veçhile tayin olunan vergi

  Hariciye Vekâleti: Dışişleri Bakanlığı

  hârîm: başkasının giremeyeceği,girilmesine izin verilmeyen ev bölümü; harem

  harnup: keçi boynuzu

  hartama: pedavra; köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta;

  has: sıkıştırmadan bir yerin içine alma; hareketten menetme; etrafını çevirme; vakfetme

  hasârât: zararlar; ziyanlar; hasarlar

  hasb-el-kanun: kanun gereği


  hasb-el-memuriyye: memuriyet gereği

  hasebiyle: yüzünden; dolayısıyla; bu nedenle


  hasılat Kirası: Kiraya verenin, bir bedel karşılığında, hasılat veren bir malın veya hakkın kullanımını kiracıya bıraktığı sözleşme; ürün kirası.

  hasîm: iki düşmandan herbiri

  hâsim: hasmeden; kat'eden, kesip atan

  hasren: muhasara ederek; etrafını çevirerek

  hâss: özgü

  hatîa: günah; kabahat; suç; yanlış; yanlışlık

  havale: Yollama ödeyicisinin, para, değerli kağıtlar veya benzeri nesneleri, yollayıcı hesabına yollama alıcısına ödemek ve yollama alıcısının da bunları kendi adına teslim almak üzere yetkili kılındığı sözleşme.

  hâvi: kapsar; kapsayan; içeren; içerir

  havza-i fahmiyye: kömür havzası; kömür bulunan bölge

  haylûlet: engel olma; araya girme; yolu kapama

  hayr (hayır): iyilik; iyi; faydalı iş; yarar

  hayrât: sevap kazanmak için yapılan hayırlı işler; sevap için kurulan müessese

  hazine: Devletten ayrı bir kişilik oluşturmamakla beraber, bir taraftan bütçenin uygulanmasına ilişkin işlemleri, diğer taraftan da kamu gelir ve giderlerinin zaman olarak uygunluğunu sağlayan merkezi örgüt; Maliye Bakanlığı ve maliye dairelerinden oluşan örgüt; devlet kasası.

  heder olma: ziyan olma

  hedm: yıkma; harap etme

  hidematı amme: kamu hizmeti

  hıfz: saklama; koruma

  hibe: bağışlama

  hilafı: tersi; aksi; zıddı

  hilkat: yaratılma; yaratılış; tabiat

  himaye: koruma; korunma; birine arka çıkma

  hini dava: dava sırasında

  hini hacet: gerektiğinde

  hisse-i şayia: yaygın hisse; ortak pay

  hitâm: son; bitim; tükenme; nihayet


  hizmet sözleşmesi: İşçinin, belirli veya belirsiz bir zaman süresi içinde iş görmeyi ve işverenin de ona bir ücret vermeyi üstlendiği sözleşme.

  hod-be-hod: kendi başına;kimseye danışmadan;kendiliğinden

  huda: aktarma

  hudûs : sonradan peyda olma

  hukuki işlem: Bir veya birden çok kişinin, hukuksal bir sonuca yönelttiği irade açıklaması.

  hukukun şeklî kaynakları : Hukuk Kurallarının hangi şekillere bürünmüş olarak bize verildiğini ve nerelerde bulunduklarını göstere kaynaktır.

  hulâsa :özet

  hulûl : gelip çatma; girme; borcun vadesinin gelmesi

  hüsnü ceryan: iyi icra etmek

  husule gelmek: doğmak; ortaya çıkmak; meydana gelmek; oluşmak

  husûmet: hasım olma durumu; hasımlık; düşmanlık; (davada) karşı taraf olma

  husûsat: bakımlar; işler; şekiller; yollar; konular; meseleler; maddeler

  hususî: özel; kişiye ait

  hüccet :senet; delil; belge

  hükkâm: hakimler; yargıçlar

  hükmî şahsiyet: tüzel kişilik

  hükümsüzlük: bir hukuki işlemin, kanunun öngördüğü şekilde yapılamaması veya kanuna aykırı olarak yapılması halinde hukuki sonuç doğurmamasıdır.

  hüsnüniyet : iyiniyet


  ıskat: düşürme; hükümden düşürme; yok etme; iptal

  ıslah: düzeltme; davada tarafça düzeltme; iyileştirme; iyi bir hale getirme

  ıslahât: düzeltme veya iyileştirme işleri

  ıstılâh: terim

  ıtlâk: salıverme; koyuverme; boşamak; demek; denilmek; tabir

  ıttılâ: öğrenme; bilgilenme; haberdar olma; tanıma

  ızrar: zarar verme; zarara sokma

  ıztırâr: zorunluluk; çaresizlik

  iade : geri verme; geri çevirme; eski duruma getirme

  iade-i muhakeme : yargılamanın yenilenmesi

  iaşe :yaşatma; besleme; geçinme

  ibâre : deyiş; cümle; paragraf; bir bölüm söz

  ibhâm: kapalı bırakma; açıklamama; belli etmeme; gizli kapaklı tutma

  ibka : devamlı, sürekli kılma; yerinde bırakma

  ibra : aklanma; temize çıkma; aklama; temize çıkarma Alacaklının, borçlusunda bulunan alacağından tamamen veya kısmen vazgeçmesi
   
 4. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  ibraz: gösterme; meydana çıkarma; sunma

  ibtida: başlama; başlangıç; ilkin; en önce; başta

  icâb : gerekme; gerek; bir sözleşme için ilk söylenen söz

  icabet etme: uyma

  icbar: zorlamak

  icabı hal: durumun gereği

  icar: kiraya verme; kiraya verilme

  icâre-i müeccele: sonradan alınacak kira

  icareteynli vakıf: ivedili ve süreye bağlı kira sözleşmesi olan vakıf mallar

  icazet : izin; ruhsat, diploma

  icâzet-i lâhika: bir kimsenin izni olmadığı halde,yapıldıktan sonra bir şeyi kabul etmesi ve onaylaması:

  icbar etme: zorlama

  icmâl : kısaltma; özetleme; öz; özet genel toplamı

  icra tetkik mercii: İcra-İflas dairesinin üzerinde olup, icra-iflas işlemlerinin doğru ve kanuna uygun olup olmadığını denetleyen ve ayrıca kanunun kendisine verdiği dava ve işleri gören özel mahkeme.

  İcra Vekilleri Heyeti : Bakanlar Kurulu

  içtihad: özel görüş; anlayış; kavrayış

  içtima: toplanma; toplantı; bir araya gelme

  içtimaî: sosyal; toplumsal

  içtinap : kaçınma; çekinme

  idame : devam ettirme; sürdürme

  idâre-i husûsiyye : il özel idaresi

  ifa: ödeme; yerine getirme; bir işi yapma; edim

  ifadat: sözler

  ifade: anlatma; anlatış; anlatım

  ifham: anlatma; anlatılma; bildirme; bildirilme

  ifrağ: bir durumdan başka bir duruma sokma

  iflas: Borcunu ödemeyen veya ödemelerini tatil eden borçlu hakkında yapılan takip sonucunda, mahkeme kararı ile tespit ve ilan edilen durum.

  ifraz : arazinin parçalanması; bölünmesi; parsellere ayırma; araziyi imar açısından uygun parçalara bölme

  ifşasına müeddi: açıklanma gereği

  ihale: Artırma veya eksiltme biçimiyle yapılan ve en uygun fiyatı teklif edene (en çok artıran veya eksiltene) işin/malın verildiği sözleşme yöntemi.

  ihâta: bir şeyin etrafını çevirme; sarma; kuşatma; etrafı çevrilme; anlayış; geniş bilgi

  ihbar: haber verme; bildirme; bildirim

  ihdas: ortaya çıkarma; kurma; bir şeyi ilk kez ortaya koyma

  ihfa: saklama

  ihkak-ı hak: kendiliğinden hak alma

  ihlal etmek: zarar vermek; zedelemek; dokunmak; hakkını zedelemek; çiğnemek; bozmak

  ihmal: dikkatsizlikten ve özensizlikten kaynaklanan kusur; savsaklama; gerekli özeni göstermeme

  ihraç: çıkarma; dışarıya mal satma; dış satım

  ihraz: benimseme; sahipsiz bir malı sahiplenme

  ihtar : hatırlatma; dikkati çekme; uyarma; uyarım

  ihtarname: Bir kimseye, bir hususu yerine getirmesi veya getirmemesi için yapılan yazılı uyarı; hatırlatma belgesi.

  ihticâc: delil veya tanık gösterme

  ihtilaf : anlaşmazlık; uyuşmazlık; çekişme; niza; görüş farklılığı

  ihtilat: karışma; katılma; bir araya gelme

  ihtimam: özen; bir şey, iş ya da kişiye özel dikkat gösterme

  ihtirâzi kayıt: çekince; önkoşul; belli hakları kullanma hakkının saklı tutulması

  ihtiva etmek: içermek; kapsamak; içine almak; içinde bulundurmak

  ihtiyati tedbir: Davacının, davasını kazanması durumunda, dava konusu şeye kavuşabilmesi için, davadan önce veya dava sırasında o şeyi garanti altına almasına yarayan önlem.

  ihtiyar etmek: seçmek; seçme hakkını kullanmak; tercih etmek; yeğlemek

  ihtiyarî: isteğe bağlı; seçmeli; istemli

  ihtiyat: sakınma;

  ihzâr: hazırlama; huzura getirme;

  ihzaren celb: sanığı veya tanığı, kendi arzusu nedeniyle gelmediği için mahkeme önüne hakim kararı ile zorla getirtme

  ihzarî: hazırlayıcı; yetiştirici; hazırlık niteliğinde olan

  ika etmek: yapmak; etmek; oluşturmak

  ikâme: yerine koyma; yerine kullanma; dikme;yerine geçme; kaim olma; dava açma

  ikametgah: bir kimsenin yerleşme kast ve niyetiyle oturduğu yer

  ikamet etme: Bir yerde yerleşme iradesi ve niyetiyle oturma.

  ikmal: tamamlama; bitirme; devamlı olarak yiyecek içecek ve diğer gerekli malzemenin sağlanması

  ikrâh: korkutma; bir kimseyi yapmak istediği şeyi yapmamaya, yapmamak istediği şeyi yapmaya korkutarak zorlamak

  ikrar : saklamayıp söyleme; bildirme; açıkça söyleme; kabul

  ikraz: borç verme; ödünç verme

  iktifâ : yeter bulma; yetinme

  iktirân: yakın varma; yanına gelme; yaklaşma; ulaşma; erişme

  iktisabî: kazanma ile ilgili; edinme ile ilgili

  iktisadi: ekonomik

  iktisap : kazanma; kazanım; edinme; bir şeyin mülkiyetini elde etme

  İktisat Vekâleti: Ekonomi Bakanlığı

  iktiza: gerekme; gerektirme; gereklilik; işe yarama ilâm yargı belgesi; mahkemenin verdiği nihaî (son ) kararın, iki taraftan her birine yöntemine göre verilen onamlı örnekleri; mahkeme kararı örneği (sureti)

  ila-nihâye: sonuna kadar

  i'lâmât : bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi vesikalar; kararı bildiren belge

  ilamlı icra takibi: Para veya paradan başka bir şey içeren konularda, önce bir mahkeme ilamı alınıp, ilamlara özgü icra takibi yapılması.

  ilamsız icra takibi: Elinde bir mahkeme ilamı bulunmayan veya bulunmasına rağmen ilamlı icra yoluna başvurmayan kişilerin, alacaklarını elde etmek için başvurdukları icra yolu.

  ilga : ortadan kaldırma; yürürlükten kalkma; hükümden düşürme; geçersizleştirme

  illet: hastalık; sakatlık; bozukluk; neden; sebep

  illiyet bağı: nedensellik bağı; bir neden ile ortaya çıkan sonuç arasındaki ilişki

  ilmî: bilimsel

  ilmi içtihatler: Hukuk bilginlerinin hukuki sorunlarda ileri sunmuş oldukları görüş, düşünce ve kanaatlerdir.

  ilmühaber: belge; birinin herhangi bir durumunu (örneğin ikametgahını) gösteren durum belgesi

  iltibâs: karıştırılma; benzeşim; karışıklık

  iltihâk : katılma; karışma

  iltisâk : yapışma; bitişme; kavuşma

  iltizam : kendi için gerekli sayma; gerektirme

  iltizami muamele: bir kimsenin malvarlığının aktifinde yer alan kalemlere dokunmaksızın, yalnızca pasifini artıran bir işlem yapması; taahhüt işlemi; borçlandırıcı işlem;

  ilzâm : susturma; bağlama

  imâl: yapma; yapılma; meydana getirme

  imâr : bayındırlık; bayındır duruma getirme; geliştirme

  imdi : buna göre; şu halde; o halde

  imha: yok etme; ortadan kaldırma; mahvetme

  imhâl : mühlet verilmesi; süre verilmesi; erteleme; yeni bir önel tanıma

  imlâ : doldurma; doldurulma; yazdırma; yazdırılma; bir dilin cümlelerini, kelimelerini doğru yazma bilgisi

  imtina: kaçınma; çekinme

  imtisâl: gerekeni yapma; bir örneğe göre hareket etme; alınan emre boyun eğme

  imtiyaz: ayrıcalık; farklılık

  in'ikad : bağlama; kurulma; toplanma

  inbiâs: gönderilme; meydana çıkma; ileri gelme

  indinde: yanında

  ind-el-hâce: lâzım olduğu; gerektiği zaman

  ind-ettemyiz: temyiz sonunda; temyiz olunduğunda

  infâk: beslemek; geçindirmek; nafakalandırmak

  infisâh: fesh olunma; bozulma; hükümsüz kalma; dağılma; kendiliğinden ortadan kalkma

  inhisar: tekel; monopol; alımın veya satımın tek bir elde toplanması

  infisah: Ortadan kalkma; dağılma; fesholma.

  inkıta : kesilme; kesinti; ara verme

  inkılâp: değişme; bir halden başka bir hale dönme; devrim

  inkıyâd: boyun eğme; kendini teslim etme

  inkisâm: taksim olma; parçalanma; bölünme; ayrılma

  inkişaf : açılma; gelişme; gelişim; açınım

  inkiza: bitim; sona erme

  insicâm: bir düzeye gitme; düzgün söz; düzgünlük; tutarlık

  inşâî: inşaya, yapıya ait

  inşaî hak: yenilik doğuran hak; bir hukuki durumun ortadan kaldırılması, değiştirilmesi veya yeni bir hukuki durumun yaratılması için kişinin kullandığı hak

  intac: sonuç verme; nitelendirilme; sonuçlandırılma; bitirme

  intifa: yararlanma; bir şeyden istifade etme

  intifa hakkı: yararlanma hakkı; başkasına ait bir malda, kullanma ve ürünlerinden yararlanma yetkilerine sahip olmayı içeren irtifak hakkı çeşidi
  intifa hakkı: Başkasına ait bir mal (hak) üzerinde, kullanma ve ürünlerinden yararlanma yetkilerine sahip olmayı içeren irtifak hakkı çeşidi.

  intikal: Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının, kanun ile belli kimselere geçmesi

  intihâb: seçme; seçilme; seçim

  intikal: geçme; geçirim; nakil; birinden diğerine geçme; yer değiştirme; el değiştirme bir mal üzerindeki tasarruf hakkının kanun ile belli kimselere geçmesi

  intikal: geçiş; göçüş; anlama; kavrama; yer değiştirme; el değiştirme

  intizâm: düzgünlük; çeki düzen; düzenlilik

  intizâr: bekleme; beklenilme; gözleme; gözlenilme

  inzibât: yolunda olma; genel emniyetin yolunda olması; sıkı düzen

  inzimâm: eklenme; katılma; ilave

  ipham: belirsizlik

  ipka: kalma; yerinde bırakma; görevinde bırakma; yenileme

  ipotek akit tablosu: İpoteğin kurulması sırasında tapu memuru tarafından düzenlenen ve ipoteğin durumunu gösteren resmi senet.

  ipotek belgesi: Tapu sicil müdürlüğü tarafından verilen ve ipotek akit tablosunun özetini içeren belge.

  ipotek: Hak sahibine, alacağını, bir taşınmaz malın değerinden elde etme yetkisini veren sınırlı bir ayni hak.

  ipotekli borç Senedi: Taşınmaz rehni ile güvence altına alınmış kişisel bir hak nedeniyle, yetkili tapu görevlilerince ilgili taşınmaza değer biçilerek, taşınmaz değerinin bağlandığı (sürümünün kolaylaştırıldığı) kıymetli evrak.

  iptal: hukuk kurallarına aykırı biçimde yapılmışbir idari işlemin yargı organının kararıyla ortadan kaldırılmasıdır

  İptidai itiraz: ilk itiraz

  îrâd: gelir; gelir getiren yapı; söyleme, getirme

  irae: tayin etme; gösterme

  irae edilmek: gösterilmek

  iras : yapma; etme; birine (zarar) verme, sebep olma

  irat Senedi: Bir alacak nedeniyle üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti kurulan bir taşınmazın değerinin, taşınmazdan ödenmesi gerekli bir para borcu biçiminde bağımsızlaştırılarak, sürümünü artırmak için bağlandığı kıymetli evrak.

  irca : eski duruma çevirme; geri döndürme; indirgeme

  irca olunma: eski duruma getirme; çevirme; döndürme

  irsen : irs yoluyla; miras yoluyla (geçerek)

  irtibat : bağlantı; ilişki; ilgili olma

  irtifak : hacet talep etme; ihtiyaç duyma; yükümlenim

  irtifak hakları: Bir taşınmaz üzerinde, bir kullanma ve yararlanmaya rıza göstermeyi veya mülkiyete özgü bazı hakların kullanılmasından kaçınmayı gerektiren ve diğer bir taşınmaz veya kişi yararına ayni hak olarak tesis edilen hukuki işlem.

  irtihan : rehin olarak alma, alınma

  is'af : yerine getirme

  isâl : vardırma; vardırılma; ulaştırma; ulaştırılma

  isbât: şahit ve delil göstererek doğrusunu ortaya çıkarma

  iskan ruhsatı: Bir binada oturulabilmesi için, yapının tamamlanmasından sonra ve İmar Kanunu'na göre, o yapının kullanılabileceğine ilişkin olarak verilen belge.

  isnad: bir şeyi veya bir işi, birisi için yaptı diyebilme; bir şeye dayandırma; yükleme

  isti'dâd: kabiliyet; akıllılık; anlayış; yetenek

  istiane : yardım isteme

  isticar :kira ile tutma; kiralama

  isticvap: sorguya çekme; sorguya çekilme

  istida : dilekçe; arzuhal; emanet bırakma; himaye (korunma) talep etme

  istidlâl: bir kanıta dayanarak, bir nesneden sonuç çıkarma; kanıt ile anlama

  istifa: İsteğe bağlı olarak bir görevden ayrılma.


  istifade: yararlanma; faydalanma

  istiglâl : ipotek; ev, dükkân, tarla ve bunlara benzer taşınmazların geliri, karşılık gösterilerek rehine koyma

  istihap: yanına almak

  istihdâf : hedef tutma; amaç edinme; amaçlama

  istihdâm: hizmete kabul etme; kullanma; çalıştırma

  istihkak : hak istemek; hak ediş; bir şey üzerinde hak iddiasında bulunma

  istihkak davası: taşınır veya taşınmaz bir mal üzerinde mülkiyet veya diğer bir aynî hak iddiasında bulunmayı konu alan dava

  istihlâk : tüketim; kullanarak bitirme

  istihrâç: çıkarma; çıkarılma; netice çıkarma; anlam çıkarma; anlama

  istihsal : üretim; üretme; elde etme

  istikraz : borç alma; ödünç alma

  istilzâm : gerektirmek

  istimâ : davada dinleme; yargıcın duruşmada iki taraf veya vekillerinin sözlü olarak ileri sürdükleri sav ve savunmaları ile,tanık ve bilirkişinin beyanlarını dinlemesi

  istimâl : kullanma

  istimlak: kamulaştırma; Devlet veya kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği durumlarda, bedelin peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmazın tamamına veya bir kısmına kanunda gösterilen yöntemlere göre kamu yararına el koyması

  istimval : ilgililerin rızası olmasa bile yasa gereğince ve değer pahası karşılığında kişilerin mallarına el konulması

  istina : dayanak; dayanma

  istinâbe: davanın görülmekte olduğu mahkemeye gönderilmek için başka bir yerde bulunan bir tanığın oradaki mahkemece ifadesinin alınması

  istinad : dayanma; senet, delil sayma

  istinâd etmek: dayanmak; bir şeyi dayanak(mesned) olarak almak

  istinkâf : çekimser kalma; çekinme; geri durma; sakınma

  istinsah: suret çıkarma

  istirdâd : geri alma; alınma; geri isteme

  istisna : ayrı tutma; kural dışı sayma

  istisna sözleşmesi: Yüklenicinin (müteahhidin), ücret karşılığında, iş sahibi için eser ortaya çıkarmayı borçlandığı sözleşme; eser sözleşmesi.

  İstizah: açıklama istemek

  iş'âr : bildirme; yazı ile bildirme; gösterme

  işgal: Tapu kütüğüne göre sahipsiz mal durumuna geldiği anlaşılan taşınmaz malları edinme yolu.

  işhâd: şahit getirme; tanıklık ettirme; tanık gösterme

  işkâl : zorlaştırma; güçleştirme

  iştigal: meşgul olma; bir işle uğraşma

  iştirâ : alım hakkı; satın alma hakkı; hak sahibine istediği zamanda bir şeyin malikinden, o şeyin mülkiyetinin kendisine kararlaştırılan bedel karşılığında devrini isteme yetkisi veren hak

  iştira hakkı: Hak sahibine, istediği zamanda, bir malın malik

  iştirâk: katılma; ortak olma; ortaklık

  iştirak halinde mülkiyet: Kanundan veya sözleşmeden ötürü birbirlerine ortaklık bağı ile bağlı bulunan kimselerin, bu ortaklıkları nedeniyle bir malın mülkiyetine elbirliğiyle sahip oldukları ve her birinin hakkının, o malın tamamını kapsadığı mülkiyet biçimi.

  ita : verme; ödeme

  itfa : söndürme; ödeme; bir borcu, ödeme, takas, af gibi bir sebeple kapatma; sona erdirme

  itmam: tamamlama

  ittiba: uyma; itaat etme

  ittihâd: bir olma; birleşme; birlik

  ittihâz : edinme; edinilme; kabul etme; sayma; tutma; alma

  ittisâl : bitişme; kavuşma; yakınlık

  ivaz : karşılık; bedel; eder; karşı bedel; mukabil eda; fiyat

  izaa : kaybetme; yitirme

  izafe : zammetmek; katmak; karıştırmak

  izale: giderme; giderilme

  izale-i şüyuu: Herhangi bir malın kendisinin veya satılarak bedelinin paylaştırılması suretiyle, bu mal üzerindeki ortaklığın (paydaşlığın) giderilmesi.

  izhâr : açıklama

  kaanî : kanaat eden; yeter bulup fazlasını istemeyen; inanmış; kanmış

  kaasır : zorla işleten; kısa

  kabil : kabul eden; kabul edici; olan; olabilir

  kabl-el-işgal: işgalden önce

  kabz : alma; elde tutma; edinme

  kabzeylemek: almak; elde tutmak; edinmek

  kadastro :arazilerin,arsaların yerini, alanını, sınırlarını ve sahiplerini belirtip plana bağlama işi;

  Kadastro: Arazilerin ve arsaların yerini, alanını, sınırlarını ve sahiplerini belirtip plana bağlama işi.

  kadîm : çok eski zaman; eski

  kâffe : hep; bütün; cümle

  kâfi : yeter; yeterli

  kagir: Taş veya tuğladan imal edilmiş yapı; kargir.

  kaide: kural; usul; ilke; prensip; esas; temel;yol; taban; ayaklık

  kaim : başka bir şeyin ya da kişinin yerine geçen

  kaime: kağıt para

  Kal' : koparma; sökme; çıkarma; çıkarılma; temelinden çekip alma

  kalbetme: değiştirme; çevirme

  kambiyo taahhüdü: Ticari bir senet üzerine imza koymak suretiyle doğan soyut borç.

  kambiyo senetleri: poliçe, çek ve bonodan ibarettir.

  kamu düzeni: Bir ülkedeki kurum ve kuralların, devletin güvenliğini, kamu hizmetlerinin iyi işlemesini ve bireyler arasındaki ilişkilerde huzuru, hukuk ve ahlak kurallarına uygunluğu sağlamasıyla oluşan düzen.

  kamu haczi: Devletin, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç ve bunlara bağlı ceza, faiz ve zamlar ile kamu hizmetleri uygulamasından doğan ve ödenmeyen alacakları nedeniyle, borçlu durumundaki kişilerin mal ve haklarına el koyması.

  kamu hakları: şahıslar ile devlet arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk kurallarından, yani kamu hukukundan doğan haklardır.

  kamu hizmeti: Devlet veya diğer kamu tüzel kişileri tarafından veya bunların gözetimi ve denetimi altındaki diğer kişilerce, kamunun genel ve ortak gereksinimlerini sağlamaya yönelik olarak sürdürülen faaliyetler.

  kamu hukuku: Devletin örgütlenmesi, faaliyetleri, yetki ve görevleri ile devletle kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı.

  kamu malları: Özel mülkiyete konu olamayan ve doğrudan doğruya kamunun (halkın) yararlanmasına ayrılan mallar.

  kamu tüzel kişileri: Tamamen kamu yararının gerçekleşmesi için çalışan ve kamu gücü kullanan, kanunla veya kanunun verdiği açık yetkiyle kurulan kamu idare ve kurumları.

  kamu Yararı: Kamunun, ulusal birliğin ve devletin gereksinimleriyle ilgili ve bunlara uygun olan durum.

  kamulaştırma: Devlet veya kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği durumlarda ve karşılığını (bedelini) peşin ödemek koşuluyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunda gösterilen usullere göre mülk edinmesi.

  kanaatbahş: inandırıcı

  kanun: anayasanın yetkili kıldığı organ tarafından bir şekilde ve bu ad altında tespit edilmiş bulunangenel, sürekli ve soyut hukuk kurallarıdır.

  Kanun hükmünde kararnameler: TBMM' nin bir kanunla yetki vermesi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belli konuları düzenlemek amacıyla çıkarılan yazılı hukuk kurallarıdır.

  kanun tasarısı : Nakanlar kurulunun hazırlayarak TBMM ' ne sunduğu kanun projeleridir.

  kanuni intifa hakkı: Kanun tarafından bazı kişilere tanınan ve hakkı doğuran olayın ortadan kalkmasıyla son bulan; hak sahibine, başkasına ait bir mal (hak) üzerinde kullanma ve ürünlerinden yararlanma yetkisi veren bir irtifak hakkı.

  kanuni ipotek hakkı: Kanunun öngördüğü bazı durumlarda, bazı kişilerin (kanun gereği) sahip olduğu ipotek kurma hakkı.

  kanuni müşavir: Vesayet altına alınmasına gerek olmayan ancak fiil ehliyetinden kısmen mahrum edilmesi kendi yararına olan reşit kimseye, bazı işler için görüşü alınmak üzere mahkemece atanan danışman.

  kanuni şuf'a hakkı: Kanundan (müşterek mülkiyet hakkından) doğan ve hissedarlık (paydaşlık) devam ettiği müddetçe varlığını koruyan, hak konusu şeyin bir üçüncü kişiye satılması halinde hak sahibine o şeyi öncelikle satın alma yetkisi veren hak.

  karabet: yakınlık

  karâr-gîr : kararlanmış; kararı verilmiş; karara bağlanmış

  kârine : ipucu; belirti; bilinen bir olgudan bilinmeyen bir olgunun (sonucun) çıkarılması

  karineyi hal: duruma göre

  karye : köy

  kat' : kesme; kesilme; karar verme; sona erdirme

  katibi adil: noter

  kat irtifakı: Yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir binanın yapımı borcunu ve bina tamamlandığında da kat mülkiyeti kurulması yükümünü doğuran bir irtifak hakkı.

  kat maliki: Bağımsız bölümler üzerinde kurulan kat mülkiyeti hakkına sahip olan kişi.

  kat malikleri kurulu: Kat mülkiyetine konu taşınmazdaki bütün kat maliklerinin oluşturduğu kurul.

  kat mülkiyeti: Bir yapının bağımsız bölümleri üzerinde kurulan, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyet hakkı.

  kâtib-i adil: noter

  katiyet kesbetmek: hale gelmek

  kavâid :kaideler; usuller; kurallar; yasalar

  kavi: kuvvetli

  kaynak hakkı: Hak sahibine, bir başkasının arazisindeki kaynağın sularını almak ve kendi arazisine akıtmak (kullanmak) yetkisi veren bir irtifak hakkı.

  kazaî içtihatler: Mahkemelerde vermiş oldukları kararlarda bir sorunun çözümlenmesiyle ilgili olarak kabul edilmiş olan ilkelerdir

  kazaî karar:yargısal karar

  kaza-î merci: yargı organı; mahkeme

  kazaî tefsir : yargısal yorum

  kaziyye-i muhkeme: kesin hüküm

  ke-en-lem-yekün : sanki yokmuş; hiç yokmuş; hiç olmamış gibi

  kefalet : kefil olma; kefillik, bir kimsenin alacaklısına karşı, o kimsenin borcunun yerine getirilmesini sağlamak yükümlülüğü altına girmek.

  keff-i yed : elçekme; vazgeçme; karışmama

  kemâl : olgunluk; tamlık; eksiksizlik

  kerhen: iğrenerek; istemiyerek; hoşlanmıyarak; zorla; zoraki

  kesb : çalışıp kazanma; edinme

  kesbetmek: kazanmak; edinmek; sağlamak

  ketmetmek : gizlemek; saklamak; sır tutmak

  keyfiyet : iş; durum; mesele

  kezailik: aynı şekilde

  kıstâs : ölçü; ölçüt

  kışlak :kışın hayvanların yayılıp otlamasına uygun yer. Bir veya birkaç köy ya da beldeye, ayrı ayrı veya ortak olarak, kış mevsiminde hayvanlarını barındırmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya öteden beri bu amaçla kullanıla gelen arazi.

  kıyâs : karşılaştırma; oranlama; örnekseme

  kifâyet: kâfi olma; yetme; yetişme; yeterli olma; yeterlilik

  kişisel haklar: kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili bulunan ve bu varlığın serbestçe geliştirilmesi amacına yönelik olan hak ve hürriyetlerdir

  kitab'ül-icare : icar kitabı; Mecelle'de kira bölümü (faslı)

  kollektif şirket : ticari bir işletmeyi ticari ünvan altında işletmek üzere hakiki şahıslar arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirinin sorumluluğu sınırlanmamış olan ticari şirkettir.

  konkordato: Dürüst borçlunun önerip de en az üçte iki alacaklısının kabulü ve ticaret mahkemesinin onaması ile ortaya çıkan bir anlaşmayla, alacaklıların bir kısım alacaklarından vazgeçmesi ve borçlunun da bu anlaşmaya göre kabul edilen borcun belli yüzdesini, tamamını ya da daha fazlasını, kabul edilen vadede ödeyerek borcundan kurtulması.

  kontrat :mukavele; sözleşme

  kuru mülkiyet: Bir mal üzerinde, (malikin sahip olduğu ayrıcalık ve yetkilere zarar gelmemek üzere) bir başkasına tanınan intifa veya sükna gibi fiili kullanma hakkının varlığı durumunda malikin sahip olduğu mülkiyet hakkı.

  kuyûd :kayıtlar; bağlar; deftere geçirmeler

  kuvvei müsellaha: güvenlik kuvvetleri

  külfet :sıkıntı; zorluk; yük; zahmet; eziyet

  küsur :artık

  küşad :açma; işletmeye açmak

  kütüb :kitaplar
   
 5. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  lâ-akall:en azından; daha aşağı olmaz

  lâfz (lafız):söz

  lâhik :yetişen; ulaşan; eklenen; sonradan tayin edilen; yenisi

  lâübâlî:ilişiksiz; kayıtsız; saygısız; senli benli

  lâ-yete gayyer:sabit; değişmez; bozulmaz

  layiha :dilekçe; yazılı dilek; istek; tasarı

  lede-l-hâce:hacet,ihtiyaç görüldüğü zaman

  ledelicap :icap ettiğinde

  levâzım :gerekli şeyler; malzeme; malzemeler

  livâ' :bayrak; mülkî idarede kazâ ile vilâyet arasında bir derece; sancak

  lokavt: İşveren tarafından kendi teşebbüsüyle veya bir işveren kuruluşun kararına uyarak işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasıdır

  lükata:buluntu; sokakta bulunup alınan sahibi belli olmayan şey
  maada: …başka

  maddi mal: Taşınır ve taşınmaz mallar gibi fiziksel varlığı olan, gözle görülüp elle tutulabilen mal.

  ma'dûd:sayılı;

  madde-i sabıka :yukardaki hükümler; geçen hükümler; daha önce anılan maddeler

  madrûb :dövülmüş; darbolunmuş; vurulmuş

  mafevk: üst

  mağsûb :gasbedilmiş; zorla alınmış mahal yer

  mahalli idareler: Köy, kasaba ve şehir adı verilen belli yerleşim alanlarındaki mahalli ihtiyaçları gidermek üzere çeşitli kamu hizmetlerini yürütmekte olan kuruluşlardır

  mahcuz :haczedilen; hacizli; üzerine haciz konulmuş

  mahcur: Vesayet altına alınmış kişi; kısıtlı

  mahdut :sınırlanmış; tahdit edilmiş

  mahfuz :saklı; gizli

  mahiyet :nitelik; bir şeyin aslı, esası, içyüzü

  mahkumunbih: hüküm konusu

  mahlûl :hallolunmuş; çözülmüş; mirasçısı bulunmayan ve hükümete kalan

  mahrum: yoksun; dilediğini, istediğini elde edemeyen

  mahsulât:mahsuller; ürünler

  mahsup :hesap edilmiş; hesaba dahil edilmiş

  mahsus :özgü; özel; müstakil; özel olarak

  makable şâmil:geçmişe dokunan; geçmişe etkili olan; geçmişteki olayları da etkileyen

  makable teşmil:bir hükmün etkisinin geriye yürütülmesi

  makrûn :yakınlaştırılmış; yaklaştırılmış; yakın; ulaşmış

  maksûr :kasrolunmuş; kısıtlanmış; kısıtlı

  maktu :götürü; belirli; miktarda; değeri biçilmiş; pazarlıksız

  makule:çeşit; tür; soy

  mal birliği: Eşlerin, (evlilik sözleşmesinde birliğe dahil olmayacaklarını belirttiği mallar istisna olmak üzere) evlenme zamanında her birinin malik olduğu ve evliliğin devamı süresince mülk edindiği bütün malların dahil olduğu birlik üzerinde kocanın (karının şahsi malları hariç olmak üzere) mülkiyet hakkına sahip olduğu mal rejimi.

  mal Ortaklığı: Eşlerin, ortaklığa girecek mal ve gelirleri sınırlandırmamış olduğu ve bunlar üzerindeki mülkiyet hakkını ortaklaşa kullanarak hiçbir payında bağımsızca tasarruf edemediği mal rejimi.

  malik: Mülkiyet hakkı sahibi; bir şeye sahip olan kişi.

  mamelek:malvarlığı

  mansub :atanmış; nasbolunmuş

  marifetiyle:yoluyla;aracılığıyla

  maruz :arzolunmuş; bir şeyin karşısında etki altında bulunan

  masarif:masraflar; giderler

  maslahat:emir; buyruk; madde; husus; dirlik düzenlik; iş

  masrûf :sarfedilmiş; harcanmış

  masarifi muhakeme: muhakeme masrafları

  matbu: Basılı; basılmış

  matlab :talep olunan; istenen şey

  matlubat:alacaklar; istenen şey

  matrah: Bir verginin miktarını belirtmek için esas alınan değer.

  matuf :yöneltilmiş; yönelik

  mazarrat:zarar; zararlar; zarar verici; zarar verme

  mazbata :tutanak

  mazbut vakıf:yönetimi devlet tarafından ele alınmış vakıf

  mazhar :erişen; bir şeyden yararlanma; ulaşma

  mazireti sahiha: gerçek engel

  mazmûn:ödenmesi gereken şey

  maznun :zanlı; sanık

  meail: sorunlar

  me'cur :kiraya verilen şey; kiralanan

  mebaliğ:meblağlar; tutarlar; ganimetler; paralar

  mebânî :binalar; yapılar

  mebde :evvel;başlangıç; prensip; ilk unsur

  mebi :satılan şey

  meblâğara tutarı; akçe

  mebnî :buna dayanan; ....den dolayı; ......den ötürü; bu sebeple; bu yüzden; üzerinde kurulu

  mecâri :su yolları; akıntı yerleri; su yatakları; mecralar

  meccanî.parasız; bedava

  mecmuu:tümü; tamamı; hepsi

  mecra :bir işin gidiş, oluş yolu; akarsu yatağı; su yolu

  meçhul:bilinmeyen; tanınmayan

  meçzum: anlaşılan

  medar :dayanak; yardım; elverişli

  medarı tatbik: uygulanabilir

  medlûl :delillendirilmiş; delil getirilmiş şey; bir kelimeden veya işaretten anlaşılan

  mefhumu muhalif:karşıt kavram

  mefruğunbih :devir konusu şey

  mefruğunleh :kendisine bir şey ya da hak devrolunan kimse

  mefruşat: Döşeme; ev eşyası.

  Mefsuh: feshedilmiş

  mehil :süre; önel

  melhuz:muhtemel; gerekebilecek; umulur; beklenir

  memalik: ülke

  memnu :menedilmiş; yasaklanmış; yasak

  memur: kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yapmak üzere atanmış olan kişilerdir.

  men :yasak etme; bırakmama; durdurma; esirgeme; vermeme; önleme

  men etmek:engellemek; yasaklamak

  menafil: yararlar

  men'i muaraza davası:bir mal üzerinde;başka bir kimse tarafından ileri sürülen hak veya yapıların el atmanın önlenmesi isteğiyle açılan dava

  menâfi :menfaatler; yararlar; çıkarlar

  menba' :kaynaklar; çıkış yeri

  menfaati amme:kamu yararı

  menkul :taşınır; taşınır mal

  menkuz: bozulan

  menşe: kaynak; kök; başlangıç

  mera :bir veya birkaç köy veya beldeye ayrı ayrı veya ortak olarak,hayvanları otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya öteden beri bu amaçla kullanılagelen arazi

  merbut:bağlı

  merhun:rehnedilen mal

  mer'i :yürürlükte; geçerli

  meriyet:yürürlük

  mersule: Gönderilen

  mesağ :izin; ruhsat; cevaz

  mesaha:ölçme; ölçümleme

  mesail: meseleler

  mesâkin:meskenler; oturulacak yerler

  meskûn :içinde insan oturan; oturulan; yerleşilmiş

  mesmu :dinlenen; dinlenebilir; karar için incelenebilir

  mesned :isnad edilen şey; dayanılan şey; dayanak; rütbe

  mesul :sorumlu

  meşfu :şuf'a (önalım) hakkının ilişkin olduğu mal

  meşhudat: şahitlik

  meşrut :şart koşulmuş; şartlı; şarta bağlı

  meşruta tevliyet davası: vakfeden kişinin mütevelliği kime şart kıldığı yolundaki uyuşmazlıkla ilgili dava

  mevdaddı mahsusa: özel hükümler

  mevaşi :koyun,keçi,öküz,inek gibi hayvanlar; geviş getiren hayvanlar; hayvan

  mevhûm:varsayılan; var olarak kabul edilen; kuruntuya dayanan

  mevkuf :vakfedilen şey

  mevrid :varacak yer

  mevsukiyet: sağlamlık

  mezkûr:zikredilen; sözü edilen; anılan

  mezrûât:ekilip biçilmiş tohumlar; ekinler

  mezun :izinli; yetkili; bir okulu (kursu) bitiren kişi

  mezuniyet:izin; yetki; bir okulu (kursu) bitirip diploma alma

  mikâp :bir şeyin küp olarak değeri (örneğin; metremikâp: metreküp)

  milk :kudret; tasarruf; mülk

  minval: şekil

  miras Şirketi: Mirasın açılmasından, bölüştürülmesine kadar, mirasa dahil olan mal, hak ve borçların oluşturduğu topluluk.

  misillû :benzer; örnek gibi

  muaccel:ivedi; peşin; vadesi (eceli) gelmiş; ödenmesi gereken hale gelmiş.

  muacceliyet:borcun vadesinin gelmiş olması

  muaddel: değişik

  muaddün-li-l-istiglâl:kiraya verilmek üzere yapılmış şey; kiralık eşya

  muadil :denk; eşit

  muafiyet:affedilmiş olma; bağışıklık; yükümlülük dışında tutulmuş

  muâhede: antlaşma; karşılıklı ant içme

  muahhar :sonraya bırakılmış; tehir edilmiş; sonraki

  muallak :havada boşta duran; sürüncemede kalmış

  muamelat:muameleler; işlemler

  muaraza :çekişme; sataşma; birbirine karşı gelme; bir hak talebi; kavga

  muavin :yardımcı

  muayyen:belirli; belli; saptanmış

  muayyen mâ-adâ:başka; dışında

  mubayaa :satın alma

  mucibince:gereğince; uyarınca

  mucip :gerektiren; gerektirici; icapcı; öneri sahibi

  mucip sebepler:gerektirici sebepler; gerekçe

  mugayir :aykırı; zıt; ters

  muhakeme:yargılama

  muhammen:tahmin edilen

  muharrer :yazılı; yazılmış

  muhassas:tahsis olunmuş; tayin edilmiş; özgü

  muhatara :riziko; zarara uğrama tehlikesi; tehlike; zarar ve ziyan

  muhayyerlik:bir sözleşme ile,belirlenen edimin yerine bir başkasını geçirmek yetkisi; seçimlik hak

  muhdesat :sonradan yapılmış; sonradan meydana gelmiş şeyler; yeni şeyler

  muhik :haklı; geçerli; uygun; gerekli

  muhkem kaziye:kesin hüküm

  muhtar:özerk; bağımsız; köyde devlet işlerini gören köyün başı

  muhtelif:çeşitli; değişik; farklı

  mukabil:karşılık; karşı

  mukabeleihilmisil: karşılıklılık esası

  mukaddem: önce; önce gelen; daha öncede bulunan

  mukadderat:kader; yazgı; ölçülebilen,sayılabilen şeyler

  mukarrer :kararlaştırılmış

  mukarrerat:kararlar; kararlaştırılan şeyler

  mukataa: arazinin belli bir ücret karşılığında kiraya verilmesi; bağ,bahçe,arsa durumuna getirilen ekim toprağı için verilen vergi

  mukavele:sözleşme; akit; bağıt

  mukayyet :kayıtlı; sınırlı; kaydolunmuş; deftere geçirilmiş

  mukriz :ikraz eden; borç veren; ödünç veren

  muktazi.gerekli

  munkati :kesilmiş; ara verilmiş

  munkazi: bitmek

  munsifane: insaflı ölçüde

  muntafî: sönme; ortadan kalkma

  muntazır:bekleyen; gözetleyen

  murabaha: kanunun belirlediğinden fazla faiz alınması; tefecilik

  murakabe: denetleme; kontrol; gözetme

  muris: kazandıran; veren; miras bırakan, ölümüyle, hakkında miras hukuku hükümlerinin uygulandığı kişi; miras bırakan.

  murtabit:bağlantılı

  musaddak:tasdikli; onaylı

  musakkaf :üstü tavanla örtülmüş; tavanı,damı olan;

  musakkafat.gelir getiren kapalı (damlı) binalar

  mutad :alışılmış; âdet olunmuş; normal

  mutalebe.talepte bulunma; istemde bulunma

  mutasarrıf:tasarruf eden; sancakların en büyük mülki amiri

  mutavassıt:aracı; aracılık eden; vasıta olan

  mutazammın:içine alan, üstüne alan; kefil olan; ödemeyi üstlenen

  mutazarrır :zarar gören kimse

  muteber :geçerli; itibarlı; hatırı sayılır; güvenilir; sağlam

  muteberiyet:geçerlik; geçerlilik

  muttali :öğrenme; haberdar olma; bilgilenme

  muvâcehe:yüzleştirme; yüz yüze gelme

  muvafakat :uygun görme; onama; razı olma; rızası olma

  muvafık :uygun; yerinde

  muvakkat:geçici; süreksiz

  muvâzaa :danışıklı işlem

  muvâzene:denge

  muzâf :izafe edilmiş; bağlı; bağlanmış; katılmış; yönelik

  mübâdele:bir şeyin başka bir şeyle değiştirilmesi; değiştirme; değiş-tokuş; değişim

  mübayaa :satın alma

  mübâyenet:birbirine zıt olan şeyler, kaideler, iddialar, hükümler arasındaki görünüş

  mübâyin :zıt; aykırı; ters

  mübeyyin:gösterir

  mücâvir :komşu olan; yanında bulunan

  mücbir :zorlayıcı; zorlayan

  mücerred :soyut; genel

  mücmel :kısa ve öz olarak anlatılmış; açıklanmadıkça ne anlama geldiği anlaşılamayan ibare

  müctemian:topluca; toplu olarak

  müdafi :savunucu; savunan

  müdahalenin men'i: Taşınır veya taşınmaz bir mala karşı yapılan maddi elatma veya sataşmanın, ayni hakka dayanılarak önlenmesi.

  müddea:davacının dava ettiği şey; dava konusu

  müddeaaleyh:davalı; hakkında dava açılan kişi

  müddeabih :dava konusu

  müddei .:davacı; iddia eden kişi

  müddei aleyh:davalı; hakkında dava açılan kişi

  müddei umumi:savcı

  müebbet :sonsuz; süresiz

  müeccel :vadeli; vadeye bağlanmış; zamanı henüz gelmemiş

  müeddî :tediye eden; eda eden; doğuran

  müesses:kurulmuş; kurulu; tesis edilmiş

  müessir :tesir eden; etkili; tesirli

  müeyyid :teyid eden; doğrulayan; kuvvetlendiren

  müeyyide:yaptırım; destek; hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak ve zorlamak için yasalara konulan hükümler; bir kuralın emir ve yasaklarına uyulmadığı zaman karşılaşılacak olan tepkidir.

  müflis :iflas eden kişi; mahkemelerce iflasına karar verilen kimsedir

  mühür: Bazı kişi ve kurumların, yaptıkları işlemi veya koruma altına aldıkları eşyayı belgelendirmek için kullandıkları kazılı damga vb. araç.

  mükellef:yükümlü; ödevli; görevli

  mükellefiyet:yükümlülük; bir kimseye veya bir şeye yükletilen yüküm; görev

  müktesip :iktisap eden; kazanan; edinen

  mülâhaza :düşünce; görüş

  mülâhazât :düşünceler

  mülhak evkaf(vakıf):vakıf yöneticileri(mütevelliler) tarafından yönetilen ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından denetlenen vakıflar

  mülki :ülke ile ilgili; ülke yönetimine ilişkin

  mülkiyet hakkı:Kişiye, kanunların öngördüğü sınırlar içinde, sahibi olduğu maldan ve malın hukuki ve doğal ürünlerinden yararlanma ve o mal üzerinde tasarruf etme yetkisi veren egemenlik hakkı.


  mültezem: gerekli görülen; kayırılan

  mülzem :bağlı

  mümâselet:benzeme; benzeyiş; andırma

  mümasil :örnek; misâl; benzeyen; andıran

  mümellek-ün-leh: kendisine bir şey temlik olunan kimse

  mümellik :temlik eden; mülk olarak veren kişi

  mümessil :temsil eden; temsilci

  mümeyyiz :sezgin; temyiz eden; iyiyi kötüden ayırma yeteneğine (temyiz gücüne) sahip kimse.

  mümtâz .:üstün; ayrıcalıklı; imtiyazlı

  mümteni :çekinen; imtina eden; olamaz;

  mün'akit olmak: bir sözleşmenin kurulması; akdin oluşması; üzerinde anlaşma yapılmak
   
 6. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  münâzaa :uyuşmazlık; çekişme; anlaşmazlık

  münaziünfih:niza konusu; uyuşmazlık konusu olan şey; dava konusu

  münbais: doğan; ileri gelen

  müncer: sonuçlanan; şu veya bu sonuca varan

  mündemic: içinde bulunan; (içinde)yatan

  münderecat:içerik; kapsam; içindekiler

  münferiden: tek tek; ayrı ayrı; tek başına

  münfesih: infisah etmiş; bozulmuş; dağılmış
  münhasır: ..ye özgü; ..ye ayrılmış; ..ye mahsus; sınırlanmış; ayrılmış

  münkasem: bölünmüş

  münkati: kesilen; kesilmiş; kesik; aralıklı

  münkir: inkar eden

  münselip: kaybetme, keybeden

  müntakil:intikal eden; geçen

  müntehî: nihayet bulan; sona eren; son; en son; bir şeyi tamamlayan

  mürâdif: eş anlam; aynı anlam

  mürafaa:murafaa)
  sözlü duruşma; genellikle Yargıtay'da veya İdare Mahkeme’lerinde yapılan duruşmaya verilen ad

  müraselât:gönderilen şeyler; mektuplar; yazışmalar

  mürettep: tertip edilmiş; düzenlenmiş

  mürtebit: bağlantılı; ilişkili; ilgili

  mürtefi: kaldırma kaldırılmış

  mürtehin:rehin alacaklısı; ipotek hakkına sahip

  mürur hakkı:geçit hakkı

  müruru zaman:zaman aşımı; bir davanın açılması veya hükmün yerine getirilmesi için kanunen belirli zamanın geçmesi

  müsaade: izin; yardım; uygun olma; serbestlik

  müsadere:zoralım; bir kimsenin taşınır veya taşınmaz bir malının, kendi isteği olmaksızın devlet tarafından elinden alınması

  müsamaha:hoş görme; göz yumma; tolerans tanıma

  müsâvât :eşitlik

  müsavi :eşit; eş düzeyde; aynı seviyede

  müseccel:tescilli; yazılmış; kayıtlı; damgalanmış

  müstacel: ivedi; tez; hemen yapılması gerekli

  müstacelen:ivedi olarak; acele olarak

  müstaceliyet:ivedilik; acil olma hali

  müstagallât-ı mevkufe:hayır kurumlarına gerekli geliri sağlamak üzere vakfedilmiş mallar

  müstehak :hak eden

  müstehik :istihkak sahibi; hak kazanmış; haketmiş; layık

  müstelzim:gerektirici; doğurucu; sonuç doğurucu

  müsteniden:dayanarak; bir şeye dayanarak; delil göstererek

  müstesna :ayrık; istisna olan; kural dışı

  müşâ'ortaklar arasında beraberce kullanıldığı halde paylara ayrılmamış şey; ortak mal

  müşâbehet:benzeyiş; benzeme

  müşâbih :benzeyiş; benzeme

  müşârün-ileyh:adı geçen; anılan; ilim ve resmi mevkii yüksek olan kimse

  müşkilât :zorluk; güçlük

  müştemilât:eklenti

  müşterâ :iştira edilmiş; satın alınmış

  müşterek mülkiyet: Birden çok kişinin, kanun veya hukuki işlem nedeniyle, bir mala, fiilen bölüşmedikleri belirli paylar oranında malik olmaları.

  mütâlaa :görüş; irdeleme; düşünce

  müteaddit:birden fazla; çeşitli

  müteahhidünbih:taahüt edilen,yapılması istenilen şey

  müteahhit :taahhüt eden; yüklenici; belli bir inşaatı (eseri) yapmayı üstlenen

  müteallik :ilişkin; bir şeye dair; ilgili

  müteamel :alışılagelmiş

  mütebaki :geriye kalan; artan

  mütedâir :dair olan; ilişkin; değin

  mütedavil:elden ele geçen; dönen; dolaşan; tedavül eden

  müteferri :eklenti; eklenmiş; ekli; ilişkin; aynı kökten

  müteferriât:teferruat; ayrıntı

  müteferrik :dağınık; çeşitli; ayrı ayrı; türlü

  mütegayyib:kaybolmuş; yitmiş

  mütehammil:tahammüllü; dayanıklı

  mütehassıl :doğan; hasıl olan; meydana gelen

  mütehavvil :değişken; kararsız

  mütekabiliyet: karşılıklılık

  mütekabiliyet Esası: Bir devletin, başka bir devletin vatandaşlarına uyguladığı hukuki veya fiili bir davranış biçimine karşılık, diğer devletin de aynı şekilde davranması.

  mütemâyil :eğilimli; taraflı görünen

  mütemerrid:temerrüde düşen (kimse); yapması gereken bir şeyi yapmamakta direnen

  mütemmim cüz:tamamlayıcı parça; mahalli örf ve adete göre, bir nesnenin esaslı unsuru olan, o nesne yok edilmedikçe veya parçalanmadıkça yahut niteliği bozulmadıkça ondan ayrılması mümkün olmayan parçalar, o nesnenin tamamlayıcı parçasıdır.

  mütenakıs: çelişik

  mütenasip :uygun; denk

  müterâfik :beraber bulunan; karışık; birlikte

  müterettib :sıralanmış; ait olan; .....üstüne düşen; gereken; meydana gelen; dolayı; meydana gelen

  mütesarlülfesat: çabuk bozulan

  müteselsil :zincirleme; dayanışmalı; ardı ardına

  müteselsil Sorumluluk: Birden çok kimsenin, bir borcun veya zararın (tamamının) ödenmesinden, zincirleme olarak ve tek başına sorumlu olması.

  mütevakkıf :bağlı

  müteveffâ :vefat etmiş; miras bırakan

  mütevakkıf :bağlı

  müteveffâ :vefat etmiş; miras bırakan

  mütevelli :bir vakfın yönetiminin kendisine verildiği kişi; vakıf yönetim kurulu

  mütevellit :doğan; ileri gelen

  müttefik-un-aleyh: üzerine ittifak edilmiş; anlaşma sağlanmış

  müttehaz :verilen; ittihaz olunan; kabul edilen; yürürlükte bulunan

  müttehit: birleşik

  müvekkil: Kendisini vekil ile temsil ettiren kişi; vekil eden.

  Müvezzi: dağıtıcı

  müzaheret:yardım; koruma

  müzayede :artırma; açık artırma

  nafaka yükümü: bir kimsenin kanunun öngördüğü yoksulluğa düşmüş olan yakınlarına yardım etmekle yükümlü olmasıdır.

  nâfıa: bayındırlık işleri

  nağahani: ansızın

  nahiye:bucak; bölge; kenar; kısım; çevre

  nail olmak:erişmek; kavuşmak

  naiplik:vekâlet

  nâkız :bozma; kaldırma;

  nâm-ı müstear:takma ad; eğreti ad nasb atama; tayin etme; dikme; saplama

  nâsıb :nasbeden; diken; tayin eden; atayan

  nâşî :neşet eden; ileri gelen; ötürü; dolayı; sebebiyle

  nâtık :bildiren; bildirici; gösterici; söyleyen; konuşan; idrak eden; düşünen nazara almak göz önüne almak

  navlun mukavelesi: deniz yoluyla eşya taşımak üzere yapılan sözleşmedir.

  nazarı dikkat: göz önüne almak

  nebât:bitki

  nef'î :çıkar ile ilgili; faydacı

  nema:büyüme; gelişme; kazanç; kâr; getiri; faiz

  neseben: soyla ilgili; soy bakımından

  neşet etmek:doğmak; ileri gelmek; kaynaklanmak

  nevi :çeşit; tür

  nez' :sökme; kaldırma; yoketme

  nezaret:denetim; gözetim; bakanlık

  nezetmek: kaldırmak; ayırmak; ilişiği koparmak

  nısf :yarım; yarı; yarısı

  nidâ :çağırma; bağırma; ünlem

  nisap:derece; istenilen had; asıl; esas; yeter sayı; bir kurulun toplanabilmesi veya karar alabilmesi için gerekli sayıda üyenin bir araya gelmiş olması

  niyâbet:vekillik;

  niza :ihtilaf; çekişme; uyuşmazlık

  nizâm-nâme:tüzük

  nizasız ve fasılasız:uyuşmazlık konusu olmadan ve hiç ara vermeden; ihtilâfsız ve arasız

  nokta-i nazar :görüş; bakış açısı

  nukud :nakitler; paralar

  nükûl :vazgeçme; cayma; kaçınma

  nümune:örnek

  Olveche: o şekilde

  orta malları: Yollar, köprüler, camiler gibi herkesin kullanabileceği kamu malları.

  ortak Yerler: Kat mülkiyetine tabi anagayrimenkulün, kat maliklerince ortaklaşa kullanılıp yararlanılan yerleri.

  otlak
  bkz. yaylak, kışlak.
  ölüme bağlı tasarruf: Gerçek kişilerin, ölümünden sonra hukuki etki ve hükümler doğurmak üzere yapmış olduğu hukuki işlem.

  ölünceye Kadar bakma akdi: Taraflardan birinin, ölünceye dek bakma ve kendisini görüp gözetme koşuluyla, malvarlığını veya bir kısım malları öbürküne geçirme (intikal ettirme) borcu altına girdiği sözleşme.

  özel haklar: şahıslar ile şahıslar arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından,yani özel hukukundan doğan haklardır.

  özel hukuk: Kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı.

  pafta: Kadastrosu yapılan yerlerin ada ve parsellerinin, belli ölçülerle çizilmiş haritaları.

  parsel: İmar düzeni bakımından belli ölçüler gözönüne alınarak sınırlandırılmış arazi parçalarından her biri.

  paydaş: Bir bütünün belli bir kısmından (paydan) yararlanan; hissedar.

  pedavra:köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta; hartama.  râbıta :bağlantı; bağ; düzen; tertip

  râci :rücu eden; geri dönen; ilgisi olan

  rahin:rehin veren; rehneden

  rakabe:devri ve devir alınması olanaklı bulunan şeyin kendisi; örneğin tarla,köle gibi; mala(şeye) hakim olabilme kudreti; çıplak mülkiyet

  rapt :bağlama; bağlanma; iliştirme; bağlaç

  rayiç :sürüm değeri; geçerli olan

  rayiç Değer: Bir iktisadi kıymetin, değerleme günündeki normal alım-satım değeri; piyasa değeri.

  ref etmek:kaldırmak; örneğin itirazın ref'i (kaldırılması)

  refik: arkadaş

  rehin: Bir borcun yerine getirilmemesi halinde, alacaklarının teminatı olmak üzere ve paraya çevirtme hakkıyla birlikte alacaklı lehine verilen taşınır veya taşınmaz mal güvencesi.

  Reisievvel: birinci reis

  resen :kendiliğinden; herhangi bir isteğe gerek olmadan; otomatikman

  resim: Devlet daire ve kurumlarında görülen hizmet ve yapılan giderlerin karşılığı olarak, sadece o işle ilgisi bulunan kişilerden alınan bir gelir.

  resmi gazete: Başbakanlık tarafından çıkarılan ve kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, tüzüklerin ve bazı yönetmeliklerin yürürlüğe girmesi için yayımladığı gazetedir.

  resmi Senet: Resmi bir makam ve görevlinin, usulüne göre düzenlediği veya onayladığı belge.

  resülmâl :anamal; sermaye

  reşit :ergin; rüşt yaşını doldurmuş; onsekiz yaşını dolduran veya onsekiz yaşını doldurmamasına rağmen evlenen veya yasal olarak erginliğine mahkemece karar verilen kişi

  rücu :dönme; geri dönme; cayma; sözünden dönme; sözünü geri alma; bir ödemede bulunan kimsenin, bu bedeli, asıl ödeme yapması gereken kişiden istemesi;

  rüçhan: öncelik; üstünlük; imtiyaz

  rüsum :resimler; devlet dairelerinde ve diğer kamu kuruluşlarında görülen hizmet ve harcamaların karşılığı olarak alınan vergiler

  rûz-nâme:gündem; yevmiye defteri; takvim

  rü'yet :davanın bakılmakta olması.

  sâdır olmak:çıkmak

  sahih :sıhhatli; gerçek; düzgün; doğru; legal; hukuka uygun

  sâkıt :susan; herhangi bir görüş bildirmeyen; düşen; düşücü; hükümsüz

  salâhiyet:yetki; bir davaya bakabilme

  sâlif-üz-zikr:zikri geçen; bildirilen

  salih :elverişli; uygun

  saniyen :ikinci olarak

  sarahat :açıklık; netlik; sarihlik; aydınlık

  sarfiyat :harcamalar; giderler

  sari :bulaşan; bulaşıcı

  satış vaadi : Bir kimsenin, taşınmaz malını bir başkasına satmayı (ileride yapılacak satım akdini) taahhüt ettiği sözleşme.

  satış Vaadi : Bir kimsenin, taşınmaz malını bir başkasına satmayı (ileride yapılacak satım akdini) taahhüt ettiği sözleşme.

  savcılık: Devlet adına kamu davasını açan makamdır.

  sây :emek; çalışma

  sebketmek:vâki olmak; yapılmak; olmak; ileri geçmek

  sehim: pay; hisse

  selb :zorla alma; kaldırma; giderme

  selef: önce gelen kimse

  semen:satış parası; satış sözleşmesinde, satana mal teslimine karşılık olarak ödenecek para

  semere:bir maldan elde edilen ürünler; Tabii Semere:Bir şeyin kendisinden oluşan ürün; Medeni Semere:tabii olmayan semere, hukuki işlemlerden doğan semere

  senedât:senetler

  sened-i hâkanî:tapu senedi

  senevî :senelik; yıllık

  serdetmek:ileri sürmek; öne sürmek; ortaya çıkmak; belirtmek

  seyrân-gâh:gezme yeri; dolaşma yeri

  sigorta primi : Sigorta ettirenin sigortacıya ödemekle yükümlü olduğu ücrettir.

  sin: yaşanılan süre

  sirayet :bulaşma; yayılma; geçme

  sirkat :hırsızlık; çalma; çalınma

  siyanet:koruma

  siyasi haklar: Herhangi bir biçimde devletin yönetimine ve siyasi kuruluşlarına katılmaya yönelik haklardır

  sosyal devlet: fertlerin sosyal durumlarıyla ilgilenen, onlara asgari bir hayat düzeyi sağlamayı, sosyal adaleti ve sosyal güvenliği gerçekleştirmeyi ödev bilen devlettir.

  sosyal ilişkiler: Şahısların birbirleriyle veya toplumla olan ilişkileridir.

  sosyal kurallar: sosyal ilişkileri düzenleyen din, ahlak, görgü ve hukuk kurallarıdır.

  sosyal ve ekonomik haklar: Kişinin sosyal ve ekonomik faaliyetleriyle ilgili bulunan hak ve hürrriyetlerdir.

  sözleşme: İki veya daha çok kişinin, aralarında bir hukuki bağ yaratmak, bu bağı değiştirmek veya ortadan kaldırmak amacıyla, karşılıklı ve birbirine uygun iradelerini beyan ederek yaptığı hukuki işlem; akit.

  sözleşme: İki veya daha çok kişinin, aralarında bir hukuki bağ yaratmak, bu bağı değiştirmek veya ortadan kaldırmak amacıyla, karşılıklı ve birbirine uygun iradelerini beyan ederek yaptığı hukuki işlem; akit.

  sözleşmeden Dönme: Taraflardan birinin, mevcut sözleşmeden cayması; sözleşmeden rücu.

  Sudur: verilen ; çıkan

  suiniyet:kötüniyet

  sukut :düşme; düşüş

  sureti mahsusa: özel olarak; özellikle; belli amaçla

  sureti mümtaze: öncelikli

  suveri müsaddaka:nanmış örnek

  sübût :sabit olma; gerçekleşme; ispatlama; ispatlanma; kanıtlama

  sükna:turma yeri; oturulacak yer; konut

  sükna hakkı:bir evde veya evin bir bölümünde oturma hakkı veren kişiye bağlı bir irtifak hakkı; oturma hakkı, bir evde veya evin bir bölümünde oturma imkanı veren bir irtifak hakkı.

  sülüsân :üçte iki

  şagil :meşgul eden; meşgul olmayı gerektiren; işgal eden; bir mülkte oturan

  şahâdet:tanıklık

  şahbender: konsolos

  şahsi haklar: Ayni hakların aksine, herkese karşı ileri sürülemeyen haklar; kişisel haklar.

  şahsiyet hakları: şahısların maddi,manevi ve ekonomik bütünlüğü üzerindeki mutlak haktır.

  şahsı âhar (âher): başkası; üçüncü kişi

  şamil :içine alan; kapsayan; çevreleyen

  şâmil olmak:kapsamak; içine almak

  şârih :şerhçi; şerh eden; bir konuyu ayrıntılarıyla açıklayan

  taaddüd: birden çok

  taahhütname: Kişinin kendi ad ve hesabına, bir gerçek kişi veya tüzel kişiye karşı, sözleşmeli ya da sözleşmesiz olarak, bir işin yapılmasını veya bir şeyin teslimini üstlendiğini gösterir belge.

  taalluk:ilişiği olma; asılma; ilgi

  taayyün:tayin olunma; belli olma; belirme

  tabiyet: kişi veya şeyleri devlete bağlayan siyasi ve hukuki bağ; vatandaşlık. yurttaşlık; bağımsızlık

  tacir :ticaretle uğraşan; bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimsedir.

  tadât :sayma; sayılma; sayım

  tadil :değiştirme; değişiklik

  tağyir:başkalaştırma; değiştirme; bozma tahakkuk gerçekleştirme; gerçekleşme

  tahaddüs: ortaya çıkmak

  tahassul:hasıl olma; sonuç olarak ortaya çıkma

  tahavvül :değişme; dönme

  tahdîdât :sınırlamalar; kısıntılar

  tahfif :hafifletme; azaltma

  tahkikat: soruşturma

  tahlif: yemin

  tahliye taahhütnamesi: Kiracının, kiralananı belli bir tarihte boşaltacağına ilişkin yaptığı yazılı irade beyanı.

  tahliye: Boşaltma; salıverme; serbest bırakma.

  tahrir: yazım

  tahsin: beğenme

  tahsis: Emrine verme; özgüleme.

  tahşiye: çıkıntı yapmak

  takas: Vadesi gelmiş, aynı cinsten ve karşılıklı iki alacağın birbirine sayışılması.

  taksim: Ortak mülkiyette bulunan bir malın, ortaklar arasında yapılan bir sözleşmeyle veya dava açmak suretiyle bölüştürülmesi.

  takyit: kısıtlama

  ta'lık :geciktirme; askıda bırakılma

  tahmil:yükleme

  tahrip :harabetme; yıkma; kırma; bozma

  tahrir :yazma; yazım

  tahriren:yazılı olarak

  taht :alt; aşağı

  tahtani:binanın alt kısmı

  tahtani fevkani.: altlı üstlü

  tahvil :değiştirme; değiştirilme; borç senedi

  tahvilat:tahviller

  takaddüm: önce gelme; önde gelme

  takarrür etmek: kararlaşmak; kararlaştırmak; istikrar kazanan kararlar

  takrîr :önerge; anlatma; anlatış; tapuda malını sattığını veya ipotek ettiğini söyleme

  takrir etmek:sağlamlaştırmak

  takyit :sınırlama; kayıtlama; şarta bağlama; kısıtlama  talâk: islâm hukukunda boşanma

  talîmâtnâme:yönetmelik

  tapuyu misil :tarafsız bilirkişinin belirteceği tapu; bedel; değer baha

  tarik :yol; yöntem

  târik :terkeden; bırakan

  tariki âmm: herkesin geçebilmesi için bırakılan yol; kamunun yararlandığı yol;

  tasarruf: Bir şeyden yararlanabilme ve o şey üzerinde fiili veya hukuki işlem yapabilme gücü.

  tashih:düzeltme; resmi bir kütüğün, bir hukuki işlemin düzeltilmesi

  tasrih etmek: açıklamak; belirtmek

  tasvib :doğru bulma; uygun görme; onaylama

  tatbika medar imza:uygulamaya elverişli imza

  tathir :temizleme

  tavassut:aracılık; ara bulma; aracı olma

  tavazzuh: aydınlanma

  tavzîh :açıklama

  tavzif: görevlendirme

  tazammun etmek:öngörmek; sonucu doğurmak; içine almak; kapsamak

  tazminat: Maddi veya manevi zarara karşılık ödenen bedel; zarar ödencesi;hukuka aykırı olarak başkalarına verilen zararların ödetilmesi biçiminde müeyyidedir.

  teadül :beraberlik; denklik; birbirine denk gelme

  teahhur(teehhür):gecikme; temerrüt

  teâmül :örf ve adet; öteden beri olagelen, insanlar arasında yapılagelen belli bir davranış.

  teati: karşılıklı gönderme

  tebaa :uyruk; bir devletin hükmü altında bulunan kimseler

  tebâdür:akla gelme; hatırlanma

  tebârüz ettirme:belirtme; ortaya koyma

  tebdil :değişme; değiştirilme

  tebeddül:değişiklik

  tebellüğ :bir tebliği alma; tebliğ edilen bir yazıyı imza ile teslim alma

  tebellür :netleşme; net olarak ortaya çıkma; aydınlanma

  tebeyyün etmek: saptanmak ; ortaya çıkmak; aydınlanmak

  tebligat: Bir hukuki işlemin yetkili makamca, ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazı veya ilanla bildirilmesi.

  tecdit :yenileme; tazeleme, açıkça anlaşılacak şekilde önceki borcun, yeni bir borç kurarak ortadan kaldırılması; yenileme.

  tecezzî: bölünme; doğranma

  tecvîz :ceza verme; caiz görme

  tedabir:tedbirler önlemler

  tedarik :sağlama; temin etme

  tedavül :sürüm; elden ele gezme; dolaşma; kullanılma

  tebdil : değiştirmek

  tebeddül : değişiklikler

  tebeyyün Ortaya çıkmak

  tediye :ödeme; bir borcun ödenmesi

  tedricen:azar azar; yavaş yavaş; aşamalı olarak

  tedvîn :hukuku birleştirmek amacıyla,hukukun bir dalı ile ilgili yasa halinde kurallar koyma

  teehhür:gecikme; sonraya kalma

  teemmül:düşünüp taşınma; etraflıca düşünme

  teessüs :kuruluş; kurulma; yapılma; yapılanma
   
 7. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  münâzaa :uyuşmazlık; çekişme; anlaşmazlık

  münaziünfih:niza konusu; uyuşmazlık konusu olan şey; dava konusu

  münbais: doğan; ileri gelen

  müncer: sonuçlanan; şu veya bu sonuca varan

  mündemic: içinde bulunan; (içinde)yatan

  münderecat:içerik; kapsam; içindekiler

  münferiden: tek tek; ayrı ayrı; tek başına

  münfesih: infisah etmiş; bozulmuş; dağılmış
  münhasır: ..ye özgü; ..ye ayrılmış; ..ye mahsus; sınırlanmış; ayrılmış

  münkasem: bölünmüş

  münkati: kesilen; kesilmiş; kesik; aralıklı

  münkir: inkar eden

  münselip: kaybetme, keybeden

  müntakil:intikal eden; geçen

  müntehî: nihayet bulan; sona eren; son; en son; bir şeyi tamamlayan

  mürâdif: eş anlam; aynı anlam

  mürafaa:murafaa)
  sözlü duruşma; genellikle Yargıtay'da veya İdare Mahkeme’lerinde yapılan duruşmaya verilen ad

  müraselât:gönderilen şeyler; mektuplar; yazışmalar

  mürettep: tertip edilmiş; düzenlenmiş

  mürtebit: bağlantılı; ilişkili; ilgili

  mürtefi: kaldırma kaldırılmış

  mürtehin:rehin alacaklısı; ipotek hakkına sahip

  mürur hakkı:geçit hakkı

  müruru zaman:zaman aşımı; bir davanın açılması veya hükmün yerine getirilmesi için kanunen belirli zamanın geçmesi

  müsaade: izin; yardım; uygun olma; serbestlik

  müsadere:zoralım; bir kimsenin taşınır veya taşınmaz bir malının, kendi isteği olmaksızın devlet tarafından elinden alınması

  müsamaha:hoş görme; göz yumma; tolerans tanıma

  müsâvât :eşitlik

  müsavi :eşit; eş düzeyde; aynı seviyede

  müseccel:tescilli; yazılmış; kayıtlı; damgalanmış

  müstacel: ivedi; tez; hemen yapılması gerekli

  müstacelen:ivedi olarak; acele olarak

  müstaceliyet:ivedilik; acil olma hali

  müstagallât-ı mevkufe:hayır kurumlarına gerekli geliri sağlamak üzere vakfedilmiş mallar

  müstehak :hak eden

  müstehik :istihkak sahibi; hak kazanmış; haketmiş; layık

  müstelzim:gerektirici; doğurucu; sonuç doğurucu

  müsteniden:dayanarak; bir şeye dayanarak; delil göstererek

  müstesna :ayrık; istisna olan; kural dışı

  müşâ'ortaklar arasında beraberce kullanıldığı halde paylara ayrılmamış şey; ortak mal

  müşâbehet:benzeyiş; benzeme

  müşâbih :benzeyiş; benzeme

  müşârün-ileyh:adı geçen; anılan; ilim ve resmi mevkii yüksek olan kimse

  müşkilât :zorluk; güçlük

  müştemilât:eklenti

  müşterâ :iştira edilmiş; satın alınmış

  müşterek mülkiyet: Birden çok kişinin, kanun veya hukuki işlem nedeniyle, bir mala, fiilen bölüşmedikleri belirli paylar oranında malik olmaları.

  mütâlaa :görüş; irdeleme; düşünce

  müteaddit:birden fazla; çeşitli

  müteahhidünbih:taahüt edilen,yapılması istenilen şey

  müteahhit :taahhüt eden; yüklenici; belli bir inşaatı (eseri) yapmayı üstlenen

  müteallik :ilişkin; bir şeye dair; ilgili

  müteamel :alışılagelmiş

  mütebaki :geriye kalan; artan

  mütedâir :dair olan; ilişkin; değin

  mütedavil:elden ele geçen; dönen; dolaşan; tedavül eden

  müteferri :eklenti; eklenmiş; ekli; ilişkin; aynı kökten

  müteferriât:teferruat; ayrıntı

  müteferrik :dağınık; çeşitli; ayrı ayrı; türlü

  mütegayyib:kaybolmuş; yitmiş

  mütehammil:tahammüllü; dayanıklı

  mütehassıl :doğan; hasıl olan; meydana gelen

  mütehavvil :değişken; kararsız

  mütekabiliyet: karşılıklılık

  mütekabiliyet Esası: Bir devletin, başka bir devletin vatandaşlarına uyguladığı hukuki veya fiili bir davranış biçimine karşılık, diğer devletin de aynı şekilde davranması.

  mütemâyil :eğilimli; taraflı görünen

  mütemerrid:temerrüde düşen (kimse); yapması gereken bir şeyi yapmamakta direnen

  mütemmim cüz:tamamlayıcı parça; mahalli örf ve adete göre, bir nesnenin esaslı unsuru olan, o nesne yok edilmedikçe veya parçalanmadıkça yahut niteliği bozulmadıkça ondan ayrılması mümkün olmayan parçalar, o nesnenin tamamlayıcı parçasıdır.

  mütenakıs: çelişik

  mütenasip :uygun; denk

  müterâfik :beraber bulunan; karışık; birlikte

  müterettib :sıralanmış; ait olan; .....üstüne düşen; gereken; meydana gelen; dolayı; meydana gelen

  mütesarlülfesat: çabuk bozulan

  müteselsil :zincirleme; dayanışmalı; ardı ardına

  müteselsil Sorumluluk: Birden çok kimsenin, bir borcun veya zararın (tamamının) ödenmesinden, zincirleme olarak ve tek başına sorumlu olması.

  mütevakkıf :bağlı

  müteveffâ :vefat etmiş; miras bırakan

  mütevakkıf :bağlı

  müteveffâ :vefat etmiş; miras bırakan

  mütevelli :bir vakfın yönetiminin kendisine verildiği kişi; vakıf yönetim kurulu

  mütevellit :doğan; ileri gelen

  müttefik-un-aleyh: üzerine ittifak edilmiş; anlaşma sağlanmış

  müttehaz :verilen; ittihaz olunan; kabul edilen; yürürlükte bulunan

  müttehit: birleşik

  müvekkil: Kendisini vekil ile temsil ettiren kişi; vekil eden.

  Müvezzi: dağıtıcı

  müzaheret:yardım; koruma

  müzayede :artırma; açık artırma

  nafaka yükümü: bir kimsenin kanunun öngördüğü yoksulluğa düşmüş olan yakınlarına yardım etmekle yükümlü olmasıdır.

  nâfıa: bayındırlık işleri

  nağahani: ansızın

  nahiye:bucak; bölge; kenar; kısım; çevre

  nail olmak:erişmek; kavuşmak

  naiplik:vekâlet

  nâkız :bozma; kaldırma;

  nâm-ı müstear:takma ad; eğreti ad nasb atama; tayin etme; dikme; saplama

  nâsıb :nasbeden; diken; tayin eden; atayan

  nâşî :neşet eden; ileri gelen; ötürü; dolayı; sebebiyle

  nâtık :bildiren; bildirici; gösterici; söyleyen; konuşan; idrak eden; düşünen nazara almak göz önüne almak

  navlun mukavelesi: deniz yoluyla eşya taşımak üzere yapılan sözleşmedir.

  nazarı dikkat: göz önüne almak

  nebât:bitki

  nef'î :çıkar ile ilgili; faydacı

  nema:büyüme; gelişme; kazanç; kâr; getiri; faiz

  neseben: soyla ilgili; soy bakımından

  neşet etmek:doğmak; ileri gelmek; kaynaklanmak

  nevi :çeşit; tür

  nez' :sökme; kaldırma; yoketme

  nezaret:denetim; gözetim; bakanlık

  nezetmek: kaldırmak; ayırmak; ilişiği koparmak

  nısf :yarım; yarı; yarısı

  nidâ :çağırma; bağırma; ünlem

  nisap:derece; istenilen had; asıl; esas; yeter sayı; bir kurulun toplanabilmesi veya karar alabilmesi için gerekli sayıda üyenin bir araya gelmiş olması

  niyâbet:vekillik;

  niza :ihtilaf; çekişme; uyuşmazlık

  nizâm-nâme:tüzük

  nizasız ve fasılasız:uyuşmazlık konusu olmadan ve hiç ara vermeden; ihtilâfsız ve arasız

  nokta-i nazar :görüş; bakış açısı

  nukud :nakitler; paralar

  nükûl :vazgeçme; cayma; kaçınma

  nümune:örnek

  Olveche: o şekilde

  orta malları: Yollar, köprüler, camiler gibi herkesin kullanabileceği kamu malları.

  ortak Yerler: Kat mülkiyetine tabi anagayrimenkulün, kat maliklerince ortaklaşa kullanılıp yararlanılan yerleri.

  otlak
  bkz. yaylak, kışlak.
  ölüme bağlı tasarruf: Gerçek kişilerin, ölümünden sonra hukuki etki ve hükümler doğurmak üzere yapmış olduğu hukuki işlem.

  ölünceye Kadar bakma akdi: Taraflardan birinin, ölünceye dek bakma ve kendisini görüp gözetme koşuluyla, malvarlığını veya bir kısım malları öbürküne geçirme (intikal ettirme) borcu altına girdiği sözleşme.

  özel haklar: şahıslar ile şahıslar arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından,yani özel hukukundan doğan haklardır.

  özel hukuk: Kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı.

  pafta: Kadastrosu yapılan yerlerin ada ve parsellerinin, belli ölçülerle çizilmiş haritaları.

  parsel: İmar düzeni bakımından belli ölçüler gözönüne alınarak sınırlandırılmış arazi parçalarından her biri.

  paydaş: Bir bütünün belli bir kısmından (paydan) yararlanan; hissedar.

  pedavra:köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta; hartama.  râbıta :bağlantı; bağ; düzen; tertip

  râci :rücu eden; geri dönen; ilgisi olan

  rahin:rehin veren; rehneden

  rakabe:devri ve devir alınması olanaklı bulunan şeyin kendisi; örneğin tarla,köle gibi; mala(şeye) hakim olabilme kudreti; çıplak mülkiyet

  rapt :bağlama; bağlanma; iliştirme; bağlaç

  rayiç :sürüm değeri; geçerli olan

  rayiç Değer: Bir iktisadi kıymetin, değerleme günündeki normal alım-satım değeri; piyasa değeri.

  ref etmek:kaldırmak; örneğin itirazın ref'i (kaldırılması)

  refik: arkadaş

  rehin: Bir borcun yerine getirilmemesi halinde, alacaklarının teminatı olmak üzere ve paraya çevirtme hakkıyla birlikte alacaklı lehine verilen taşınır veya taşınmaz mal güvencesi.

  Reisievvel: birinci reis

  resen :kendiliğinden; herhangi bir isteğe gerek olmadan; otomatikman

  resim: Devlet daire ve kurumlarında görülen hizmet ve yapılan giderlerin karşılığı olarak, sadece o işle ilgisi bulunan kişilerden alınan bir gelir.

  resmi gazete: Başbakanlık tarafından çıkarılan ve kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, tüzüklerin ve bazı yönetmeliklerin yürürlüğe girmesi için yayımladığı gazetedir.

  resmi Senet: Resmi bir makam ve görevlinin, usulüne göre düzenlediği veya onayladığı belge.

  resülmâl :anamal; sermaye

  reşit :ergin; rüşt yaşını doldurmuş; onsekiz yaşını dolduran veya onsekiz yaşını doldurmamasına rağmen evlenen veya yasal olarak erginliğine mahkemece karar verilen kişi

  rücu :dönme; geri dönme; cayma; sözünden dönme; sözünü geri alma; bir ödemede bulunan kimsenin, bu bedeli, asıl ödeme yapması gereken kişiden istemesi;

  rüçhan: öncelik; üstünlük; imtiyaz

  rüsum :resimler; devlet dairelerinde ve diğer kamu kuruluşlarında görülen hizmet ve harcamaların karşılığı olarak alınan vergiler

  rûz-nâme:gündem; yevmiye defteri; takvim

  rü'yet :davanın bakılmakta olması.

  sâdır olmak:çıkmak

  sahih :sıhhatli; gerçek; düzgün; doğru; legal; hukuka uygun

  sâkıt :susan; herhangi bir görüş bildirmeyen; düşen; düşücü; hükümsüz

  salâhiyet:yetki; bir davaya bakabilme

  sâlif-üz-zikr:zikri geçen; bildirilen

  salih :elverişli; uygun

  saniyen :ikinci olarak

  sarahat :açıklık; netlik; sarihlik; aydınlık

  sarfiyat :harcamalar; giderler

  sari :bulaşan; bulaşıcı

  satış vaadi : Bir kimsenin, taşınmaz malını bir başkasına satmayı (ileride yapılacak satım akdini) taahhüt ettiği sözleşme.

  satış Vaadi : Bir kimsenin, taşınmaz malını bir başkasına satmayı (ileride yapılacak satım akdini) taahhüt ettiği sözleşme.

  savcılık: Devlet adına kamu davasını açan makamdır.

  sây :emek; çalışma

  sebketmek:vâki olmak; yapılmak; olmak; ileri geçmek

  sehim: pay; hisse

  selb :zorla alma; kaldırma; giderme

  selef: önce gelen kimse

  semen:satış parası; satış sözleşmesinde, satana mal teslimine karşılık olarak ödenecek para

  semere:bir maldan elde edilen ürünler; Tabii Semere:Bir şeyin kendisinden oluşan ürün; Medeni Semere:tabii olmayan semere, hukuki işlemlerden doğan semere

  senedât:senetler

  sened-i hâkanî:tapu senedi

  senevî :senelik; yıllık

  serdetmek:ileri sürmek; öne sürmek; ortaya çıkmak; belirtmek

  seyrân-gâh:gezme yeri; dolaşma yeri

  sigorta primi : Sigorta ettirenin sigortacıya ödemekle yükümlü olduğu ücrettir.

  sin: yaşanılan süre

  sirayet :bulaşma; yayılma; geçme

  sirkat :hırsızlık; çalma; çalınma

  siyanet:koruma

  siyasi haklar: Herhangi bir biçimde devletin yönetimine ve siyasi kuruluşlarına katılmaya yönelik haklardır

  sosyal devlet: fertlerin sosyal durumlarıyla ilgilenen, onlara asgari bir hayat düzeyi sağlamayı, sosyal adaleti ve sosyal güvenliği gerçekleştirmeyi ödev bilen devlettir.

  sosyal ilişkiler: Şahısların birbirleriyle veya toplumla olan ilişkileridir.

  sosyal kurallar: sosyal ilişkileri düzenleyen din, ahlak, görgü ve hukuk kurallarıdır.

  sosyal ve ekonomik haklar: Kişinin sosyal ve ekonomik faaliyetleriyle ilgili bulunan hak ve hürrriyetlerdir.

  sözleşme: İki veya daha çok kişinin, aralarında bir hukuki bağ yaratmak, bu bağı değiştirmek veya ortadan kaldırmak amacıyla, karşılıklı ve birbirine uygun iradelerini beyan ederek yaptığı hukuki işlem; akit.

  sözleşme: İki veya daha çok kişinin, aralarında bir hukuki bağ yaratmak, bu bağı değiştirmek veya ortadan kaldırmak amacıyla, karşılıklı ve birbirine uygun iradelerini beyan ederek yaptığı hukuki işlem; akit.

  sözleşmeden Dönme: Taraflardan birinin, mevcut sözleşmeden cayması; sözleşmeden rücu.

  Sudur: verilen ; çıkan

  suiniyet:kötüniyet

  sukut :düşme; düşüş

  sureti mahsusa: özel olarak; özellikle; belli amaçla

  sureti mümtaze: öncelikli

  suveri müsaddaka:nanmış örnek

  sübût :sabit olma; gerçekleşme; ispatlama; ispatlanma; kanıtlama

  sükna:turma yeri; oturulacak yer; konut

  sükna hakkı:bir evde veya evin bir bölümünde oturma hakkı veren kişiye bağlı bir irtifak hakkı; oturma hakkı, bir evde veya evin bir bölümünde oturma imkanı veren bir irtifak hakkı.

  sülüsân :üçte iki

  şagil :meşgul eden; meşgul olmayı gerektiren; işgal eden; bir mülkte oturan

  şahâdet:tanıklık

  şahbender: konsolos

  şahsi haklar: Ayni hakların aksine, herkese karşı ileri sürülemeyen haklar; kişisel haklar.

  şahsiyet hakları: şahısların maddi,manevi ve ekonomik bütünlüğü üzerindeki mutlak haktır.

  şahsı âhar (âher): başkası; üçüncü kişi

  şamil :içine alan; kapsayan; çevreleyen

  şâmil olmak:kapsamak; içine almak

  şârih :şerhçi; şerh eden; bir konuyu ayrıntılarıyla açıklayan

  taaddüd: birden çok

  taahhütname: Kişinin kendi ad ve hesabına, bir gerçek kişi veya tüzel kişiye karşı, sözleşmeli ya da sözleşmesiz olarak, bir işin yapılmasını veya bir şeyin teslimini üstlendiğini gösterir belge.

  taalluk:ilişiği olma; asılma; ilgi

  taayyün:tayin olunma; belli olma; belirme

  tabiyet: kişi veya şeyleri devlete bağlayan siyasi ve hukuki bağ; vatandaşlık. yurttaşlık; bağımsızlık

  tacir :ticaretle uğraşan; bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimsedir.

  tadât :sayma; sayılma; sayım

  tadil :değiştirme; değişiklik

  tağyir:başkalaştırma; değiştirme; bozma tahakkuk gerçekleştirme; gerçekleşme

  tahaddüs: ortaya çıkmak

  tahassul:hasıl olma; sonuç olarak ortaya çıkma

  tahavvül :değişme; dönme

  tahdîdât :sınırlamalar; kısıntılar

  tahfif :hafifletme; azaltma

  tahkikat: soruşturma

  tahlif: yemin

  tahliye taahhütnamesi: Kiracının, kiralananı belli bir tarihte boşaltacağına ilişkin yaptığı yazılı irade beyanı.

  tahliye: Boşaltma; salıverme; serbest bırakma.

  tahrir: yazım

  tahsin: beğenme

  tahsis: Emrine verme; özgüleme.

  tahşiye: çıkıntı yapmak

  takas: Vadesi gelmiş, aynı cinsten ve karşılıklı iki alacağın birbirine sayışılması.

  taksim: Ortak mülkiyette bulunan bir malın, ortaklar arasında yapılan bir sözleşmeyle veya dava açmak suretiyle bölüştürülmesi.

  takyit: kısıtlama

  ta'lık :geciktirme; askıda bırakılma

  tahmil:yükleme

  tahrip :harabetme; yıkma; kırma; bozma

  tahrir :yazma; yazım

  tahriren:yazılı olarak

  taht :alt; aşağı

  tahtani:binanın alt kısmı

  tahtani fevkani.: altlı üstlü

  tahvil :değiştirme; değiştirilme; borç senedi

  tahvilat:tahviller

  takaddüm: önce gelme; önde gelme

  takarrür etmek: kararlaşmak; kararlaştırmak; istikrar kazanan kararlar

  takrîr :önerge; anlatma; anlatış; tapuda malını sattığını veya ipotek ettiğini söyleme

  takrir etmek:sağlamlaştırmak

  takyit :sınırlama; kayıtlama; şarta bağlama; kısıtlama  talâk: islâm hukukunda boşanma

  talîmâtnâme:yönetmelik

  tapuyu misil :tarafsız bilirkişinin belirteceği tapu; bedel; değer baha

  tarik :yol; yöntem

  târik :terkeden; bırakan

  tariki âmm: herkesin geçebilmesi için bırakılan yol; kamunun yararlandığı yol;

  tasarruf: Bir şeyden yararlanabilme ve o şey üzerinde fiili veya hukuki işlem yapabilme gücü.

  tashih:düzeltme; resmi bir kütüğün, bir hukuki işlemin düzeltilmesi

  tasrih etmek: açıklamak; belirtmek

  tasvib :doğru bulma; uygun görme; onaylama

  tatbika medar imza:uygulamaya elverişli imza

  tathir :temizleme

  tavassut:aracılık; ara bulma; aracı olma

  tavazzuh: aydınlanma

  tavzîh :açıklama

  tavzif: görevlendirme

  tazammun etmek:öngörmek; sonucu doğurmak; içine almak; kapsamak

  tazminat: Maddi veya manevi zarara karşılık ödenen bedel; zarar ödencesi;hukuka aykırı olarak başkalarına verilen zararların ödetilmesi biçiminde müeyyidedir.

  teadül :beraberlik; denklik; birbirine denk gelme

  teahhur(teehhür):gecikme; temerrüt

  teâmül :örf ve adet; öteden beri olagelen, insanlar arasında yapılagelen belli bir davranış.

  teati: karşılıklı gönderme

  tebaa :uyruk; bir devletin hükmü altında bulunan kimseler

  tebâdür:akla gelme; hatırlanma

  tebârüz ettirme:belirtme; ortaya koyma

  tebdil :değişme; değiştirilme

  tebeddül:değişiklik

  tebellüğ :bir tebliği alma; tebliğ edilen bir yazıyı imza ile teslim alma

  tebellür :netleşme; net olarak ortaya çıkma; aydınlanma

  tebeyyün etmek: saptanmak ; ortaya çıkmak; aydınlanmak

  tebligat: Bir hukuki işlemin yetkili makamca, ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazı veya ilanla bildirilmesi.

  tecdit :yenileme; tazeleme, açıkça anlaşılacak şekilde önceki borcun, yeni bir borç kurarak ortadan kaldırılması; yenileme.

  tecezzî: bölünme; doğranma

  tecvîz :ceza verme; caiz görme

  tedabir:tedbirler önlemler

  tedarik :sağlama; temin etme

  tedavül :sürüm; elden ele gezme; dolaşma; kullanılma

  tebdil : değiştirmek

  tebeddül : değişiklikler

  tebeyyün Ortaya çıkmak

  tediye :ödeme; bir borcun ödenmesi

  tedricen:azar azar; yavaş yavaş; aşamalı olarak

  tedvîn :hukuku birleştirmek amacıyla,hukukun bir dalı ile ilgili yasa halinde kurallar koyma

  teehhür:gecikme; sonraya kalma

  teemmül:düşünüp taşınma; etraflıca düşünme

  teessüs :kuruluş; kurulma; yapılma; yapılanma
   
 8. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  tefehhüm:anlamak; akıl erdirmek

  teferruat :ayrıntı; bölgesel töreye (örfe) veya malikin açık isteğine göre, bir şeyin işletilmesi veya korunması veya ondan yararlanılması için sürekli olarak ona tahsis olunan ve kullanışta o şeye bağlı kılınan yada takılan veya onunla birleştirilen taşınır mallar, asıl şeyin teferruatıdır.

  teferruğ :satın alanın aldığı mülkün ferağ işlemini yaptırması, tapu kaydını kendi üzerine çevirme

  teffiz :bkz. tefvîz

  tefhim:verilmiş olan kararın veya hükmün,duruşmada hazır bulunan taraflara yargıç tarafından sözle bildirilmesi

  tefrişat:döşeme araçları; bir yeri döşemek için kullanılan eşya

  tefvîz :ihale; sipariş etme; havale etme; dağıtım; ısmarlama; bir taşınmazı belli bedel karşılığında üçüncü kişinin üzerinde bırakma

  tehâlüf:yargıcın iki tarafa da yemin vermesi; birbirine zıt olma

  tehir erteleme; ara verme

  tek taraflı irade beyanı: Hukuki bir ilişkide taraflardan birinin, o ilişki bakımından hüküm ve sonuç doğurmaya yetecek şekilde iradesini açıklaması.

  tekabül etmek:karşılamak; karşılık olmak

  tekaüd :emeklilik

  tekâyüd:birbirine hile yapma

  tekeffül :birine kefil olma; kefalet verme; garanti etme

  tekemmül:tamamlanma; olgunlaşma

  tekevvün etme: yaratılma; meydana gelme

  telâfi: zararı karşılama; giderme; eksikliği giderme

  telâhuk: birbirine katılma; yarışma; hakların yarışması

  telhîs: hülasa etme; özetleme; özet

  telif: yazma; uzlaştırma

  telif hakları : fikir ürünü eserler üzerinde yaratıcısının sahip bulunduğu haktır.

  telvis etmek: kirletmek

  temadi: sürüp gitme; süregelme; devamedegelme; sürme; uzama

  temellük:mülk edinme; kendine mal etme; sahip olma; sahiplenme; devralma

  temerrüd:direnme; borcun ifasında gecikme, bir yükümlülüğün yerine getirilmesinde oluşan gecikme; direnme

  temettü: kâr; kazanç payı; yarar

  teminat: Belli bir hukuksal durumu (genellikle borcun ödenmesini) sağlamak için verilen garanti.

  teminat akçesi: bir sözleşmenin kurulması için taraflardan birinin diğerine vermek yükümlülüğünde bulunduğu para

  temlik: devir

  temlik: Bir malın veya hakkın, bir hukuki işlemle başkasına devredilmesi; mülkiyetin nakli.

  temyiz Kudreti: İyiyi kötüden ayırma ve makul biçimde davranışta bulunma yeteneği.

  tenâküz: çelişki

  tenbih: uyarma; uyarı

  tenezzül: inme; alçalma; düşme; kendine aykırı gelen bir işi veya durumu kabul etme

  tenkis: indirme; azaltma; eksiltme

  tenmiye: nemalandırma; artırma; işletme

  tensip: uygun görme

  tenvîrât: aydınlatma; ışıklandırma

  tenzil: indirtme; azaltma

  terâküm: birikme; biriktirme

  tercihe şayan: üstün tutulan; yeğlenen; tercih edilen

  tereke (terike): miras bırakanın mirasçılarına geçen kalıtı; kalıt; mirasçılara kalan malvarlığı

  terekküp etmek: oluşmak

  teressübât :tortulanmalar; dibe çökmeler; durulmalar

  terettüp etmek: düşmek; doğmak; ait olmak; sırası gelmek; gerektirmek

  terhin :rehin olarak verme; emanet bırakma

  terkin :silme; çizme; resmi kütük veya defterde yazılı bulunan bir konunun (şerhin) çizilmesi

  termim: tamir etme; onarma; düzeltme; iyileştirme

  tersîmât: resmetmeler; resmini yapmalar; çizmeler

  tertip :sıra; düzen; düzenleme

  tesâhub: sahip çıkma; koruma

  tescil: Resmi kütük veya defterlere bir konunun (hakkın) yazılması, kayıt düşülmesi.

  tesellüm :teslim alma

  tesmiye :ad koyma; isimlendirme; belirleme

  tesviye :sonuca bağlama; çözümleme; gereğini yapma; seviye; düzdüzeltme

  teşevvüş: karışıklık; kargaşalık

  teşmil :kapsamına alma; yayma

  tevakkuf: bağlı olma; durma

  tevarüs :bir kimseden miras kalma; mirasa konma; kalıtım yoluyla birinden diğerine geçme

  tevdi etmek: vermek; bırakmak; sunmak

  teveccüh :yönelme; yakınlık duyma; sevgi

  tevellüt: doğum; doğma

  tevessül etmek: başvurmak; kalkışmak; girişmek

  tevfik :uydurma; uygunlaştırma

  tevfikan: uyarınca; (ona) göre

  tevhid :birleştirme

  tevkil: Vekil olarak tayin edilmiş kimsenin, vekillik yetkisini bir başkasına devretmesi.

  tevlit etmek: doğurmak

  tevliyet :vakfın işlerini yönetmek

  tevliyet davası: mütevellilik davası; vakfın işlerine bakma göreviyle ilgili dava

  tevsî' :genişleme

  tevsîk :belgelendirme

  tevzi :dağıtma

  tezâyüd: artış; çoğalma

  tezkere-i sâmiyye: sadrazamlık makamından yazılan tezkere

  tezyinat :süslemeler

  toplu iş sözleşmesi: işçi sendikaları ile işveren veya işveren sendikaları arasında yapılan ve iş şartlarını, tarafların hak ve borçlarını düzenleyen yazılı bir anlaşmadır.

  trampa: Bir malın başka bir malla veya bir hakkın başka bir hakla değiştirilmesini konu alan sözleşme.

  tüzel Kişi: Kendisini oluşturan gerçek kişilerin üzerinde ve onlardan bağımsız bir varlığı ve belirli bir amacı bulunan.

  tüzük : Bir kanunun uygulamasını göstermek veya kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak şartıyla ve Danıştayın incelemesinden geçirtilerek Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılan yazılı hukuk kurallarıdır

  uhde :görev; birinin yapmakla yükümlü olduğu iş; bir işin yapılacağına söz verme

  uhdesinde: üzerinde; sorumluluğunda

  ulak :haberci; haber götürücü

  umran: bayındır

  umranî: bayındırlıkla ilgili; imarlı hale getirme

  umur :işler

  urup :arşının sekizde biri

  uyrukluk : Şahısları veya şeyleri devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağdır.

  uygulama imar plânı : onaylı halihazır haritalar üzerinde, varsa kadastral durumu işlenmiş olarak, nazım imar plân esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzeni, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama plânlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntılarıyla gösteren plân

  uzatılmış mal ortaklığı: Evlilik birliğinin, eşlerden birinin ölümüyle son bulması halinde, sağ kalan eşin, ölen eşin çocuklarıyla birlikte devam ettirdiği mal ortaklığı rejimi.

  üçüncü şahıs: Bir sözleşmenin, davanın veya icra takibinin taraflarından olmayan kişi.

  üst hakkı: Taşınmaz malikinin, bir başkasına, arsasının üstünde ya da altında inşaat yapma veya mevcut inşaatı koruma (ona sahip olma) yetkisi verdiği irtifak hakkı.  vabeste :bağlı

  vakfiye :vakfedenin vakfa ilişkin bildirimini ve hakimin tescilini kapsayan belge

  vakıf :tesis; başlı başına bir varlığı bulunmak üzere bir malın belirli amaca tahsisi

  varaka: belge; yazılı kağıt

  varant :rehin senedi; umumi mağazaya tevdi edilen mallara ve tahıla ilişkin rehin hakkını gösteren ve bu mallar üzerinde herhangi bir alacaklı yararına bu hakkın yaratılmasını sağlayan senet

  varîd :gelen; vasıl olan; gerçek olan; varolan

  vâridât: gelirler; devlet(kamu)gelirleri

  vâris :mirasçı

  vasıl olmak :ulaşmak, erişmek

  vasi: Kanunun öngördüğü durumlarda, küçük veya kısıtlı kişilerin haklarını korumak üzere mahkeme tarafından atanan kanuni temsilci.

  vatandaşlık : Bir hakiki şahsı bir devlete bağlayan hukuki bağdır.

  vaz' :koyma; konulma (yürürlüğe koyma)

  vazıyed etme: bir şeye veya bir işe el koyma

  vaziyet :durum; hal

  vecîbe :borç

  veçhile bu) yönden; böylece; uyarınca

  vefa hakkı: hak sahibine, sattığı şeyin mülkiyetinin kararlaştırılan bedel karşılığında tekrar kendisine devrini, tek taraflı irade beyanı ile isteme yetkisi veren hak

  vehle :öncesi; baş tarafı; dakika; an

  vehle-i ûlâ: ilk başlangıç; birdenbire

  vekalet Sözleşmesi: Kişinin, bedelli veya bedelsiz olarak, bir işi yürütmeyi veya yerine getirmeyi başkası adına üstlendiği sözleşme.

  vekil: Vekalet sözleşmesi gereği, müvekkil tarafından ve onun adına işlem yapmakla yetkilendirilen kişi.

  velayet: Ana ve/veya babanın, reşit olmamış çocukları üzerindeki (kanundan doğan) eğitim ve terbiye hak ve yetkisi.

  velev lsa bile; hatta; ister; isterse

  veli: Velayet hakkına sahip bulunan ana ve/veya baba.

  verese: mirasçılar

  vergide adalet ilkesi: herkesin mali gücüne göre vergiye tabi tutulmasıdır

  vesayet: Küçük veya kısıtlıların haklarının korunması amacıyla özel hukuk tarafından düzenlenen ve bir kamu hizmeti niteliğini taşıyan kurum.

  vesait :vasıtalar; araçlar

  vezâif :vazifeler; görevler

  vicahî :yüze karşı; tarafın yüzüne karşı

  vikaye :koruma

  vuku bulmak: olmak; oluşmak; meydana gelmek

  vücut bulmak: doğmak; yapılmış olma

  yabancı : bir devletin ülkesinde oturan ve o devletin uyruğunu iddia etmek hakkı olmayan kimselerdir.

  yalamuk :çam ağacının reçineli kabuğu; soymuk

  yapı imar hukukunda) karada ve suda, sürekli veya geçici, resmî veya özel yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve hareketli tesisler

  yapı alacaklısı ipoteği: bir yapıyı yapanların, o yapıdan doğan alacaklarını teminat altına almak için koydurdukları gayrimenkul rehni

  yapı kullanma izni :iskân belgesi

  yapı malikinin sorumluluğu:bir binanın veya diğer yapı eseri malikinin, bunların çürük yapılmasından veya korunmasındaki kusurundan dolayı sorumlu tutulması

  yapı ruhsatı :inşaat izni; inşaat ruhsatı

  yargı: Hukuk kurallarının bağımsız ve tarafsız mahkemelerce belli bir olaya uygulanmasıdır.

  yayla :çevresi dik bayırlarla çevrili, düz ve yüksek yer; genellikle yüksek platolarda yer alan, insanların serinlemek ve hayvanlarını otlatmak için yaz aylarında gidip kaldıkları yer

  yaylak: : Bir veya birkaç köy ya da beldeye, ayrı ayrı veya ortak olarak, yaz mevsimini geçirmeleri ve hayvanlarını otlatmaları için tahsis edilen veya öteden beri bu amaçla kullanılagelen arazi. hayvanların yayılıp otlamasına uygun yer; otlak

  yed :el ;elinde bulundurma

  yed'i istirdat: mal üzerindeki yitirlmiş egemenliği, tasarruf gücünü geri almak, yeniden ele geçirmek

  yediemin :uyuşmazlık konusu şeyin saklanması ve idaresi kendisine verilen kişi; güvenilir kişi; yediadl

  yekûn :toplam

  yeni arazi teşekkülü: Kimsenin mülkiyetinde olmayan yerlerde birikme, dolma, kayma ya da kamunun malı olan akarsuların yatak veya seviyelerinin değişmesi gibi olaylarla oluşan toprak parçası.

  yeniden değerleme: Vergi matrahının hesaplanmasıyla ilgili ekonomik kıymetlerin takdir ve tespiti; paranın değer kaybı gözönüne alınarak, bilançolardaki stoklar, sabit varlıklar gibi kalemlerde düzeltmeler yapılması.

  yerleşme alanı: imar Plânı sınırı içindeki yerleşik ve gelişme alanlarının tümü

  yeşil alan :şehir imar plânlarında toplumun yararlanması için ayrılan ve üzerinde inşaat yapılması mümkün olmayan ve ileride veya şimdiden park, çocuk parkı vb. hizmet alanı olarak ayrılmış alan

  yönetim planı: Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre anagayrimenkulün yönetimini düzenleyici hükümler içeren ve bütün kat maliklerini bağlayan sözleşme
   
 9. Curly

  Curly New Member

  hukuk için özel bölüm istiyorum..
   
 10. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz


  Admin'imize belirtirsen o ilgilenecektir eminim :)
   
 11. Curly

  Curly New Member

  şımarığımdan başka admin tanımam ben bu forumda:)
  sensin benim adminim :) ilgilenir misiniz şımarık hanım?
   
 12. sha.

  sha. ..daha çirkin, daha huysuz

  Tek sözüm geçmiyor cnm.
  Onun için didim. :)
  Yoksa np.
   
 13. Curly

  Curly New Member

  admin özgür göreve:)
  şımarıkıma tam yetki istiyoruz birde özel hukuk başlığı:)
   
 14. que

  que New Member

  evet ya ayrı bir hukuk bölümü olsun, ben de kamu hukuku konusunda destek veririm.
   

Bu Sayfayı Paylaş